01naslovna8.jpg 02naslovna2.jpg 03naslovna1.jpg 04naslovna3.jpg 05solar-energy.jpg 06naslovna5.jpg 07solar-energy.jpg 08naslovna13.jpg 09naslovna9.jpg
ПЛАСИРАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА МСП, ТОС И ПИА И СО ВАРИЈАБИЛНА КАМАТА (во моментот 3,75% годишно).                                                                                            ПОВЛЕЧЕНА ДЕВЕТТА ТРАНША ОД ЕИБ 4 (100 милиони евра).                                                                                            НАМАЛЕНИ АПЛИКАТИВНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.                                                                                            НАМАЛЕНА КАМАТНАТА СТАПКА ЗА ИЗВОЗЕН ФАКТОРИНГ ОД 6% НА 5%                                                                                            КРЕДИТИ ЗА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ.                                                                                                                                                                                       КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЕИБ 4 - 100.000.000 ЕВРА, НАЈПОВОЛНА КАМАТНА СТАПКА ДО 5.5%.                                                                                            КРЕДИТИ ЗА АГРОИНДУСТРИЈА СО САМО 2% КАМАТА                                                                                            Намалете го ризикот, осигурајте ја продажбата! Единствена можност за осигурување на домашни и извозни побарувања.                                                                                            Кредитна линија со гарантна шема.