slider slider slider slider slider slider
- за големи трговци кои вршат извоз,
- до 50% од износот на кредитот и без надоместок 
за компаниите до 31.12.2023 година.
Заштитете го Вашиот бизнис, осигурете ги побарувањата! 
- за микро, МСП, ТП и занаетчии
- за инвестиции
- 1,6% годишна каматна стапка
- преку банки учеснички
- за примарно земјоделско производство
- за преработка на земјоделски производи
- за извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки
- со само 1% фиксна годишна каматна стапка
- директно преку РБСМ
Доколку сте компанија регистрирана во РСМ и продавате стоки
и услуги во земјата или странство на одложено плаќање до 180 дена,
АПЛИЦИРАЈТЕ и ние ќе ви ги откупиме побарувањата и ќе ви исплатиме аванс!
- за микро, МСП, ТП и занаетчии
- преку банки учеснички


Известување за јавноста

service
25.04.2023
Развојната банка целосно ја реализираше кредитната линија за обртни средства за компании погодени од енергетска и ценовна кри...
service
23.03.2023
Директорот на Развојна банка на Северна Македонија - Кире Наумов, заедно со  премиерот на Владата на Република Северна М...
service
15.02.2023
Како банка чија основна цел е да го поддржува и поттикнува развојот на македонското стопанство во согласност со стратешките п...
service
08.02.2023
Развојна банка на Северна Македонија, во рамките на Конференцијата посветена за важноста на критериумите за животна средина, ...

Известување за јавностаКои сме ние?

Развојна банка на Северна Македонија е развојна банка која е во 100%-на сопственост на Република Северна Македонија. Основана е во 1998 година со примарна цел поддршка на домашните микро, мали, средни  и извозно ориентирани трговски друштва и зацврстување на конкурентноста на македонското стопанство. Банката ги поддржува домашните компании преку: директно кредитирање и кредитирање преку комерцијалните банки, краткорочно осигурување на извозот на македонски производи и услуги од комерцијални и политички ризици, факторинг во земјата и во странство и издавање гаранции.