slider slider slider slider slider slider
- за големи трговци кои вршат извоз,
- до 50% од износот на кредитот и без надоместок 
за компаниите до 31.12.2022 година.
Заштитете го Вашиот бизнис, осигурете ги побарувањата! 
- за микро, МСП, ТП и занаетчии
- за инвестиции
- 1,6% годишна каматна стапка
- преку банки учеснички
- за примарно земјоделско производство
- за преработка на земјоделски производи
- за извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки
- со само 1% фиксна годишна каматна стапка
- директно преку РБСМ
Доколку сте компанија регистрирана во РСМ и продавате стоки
и услуги во земјата или странство на одложено плаќање до 180 дена,
АПЛИЦИРАЈТЕ и ние ќе ви ги откупиме побарувањата и ќе ви исплатиме аванс!
- за микро, МСП, ТП и занаетчии
- преку банки учеснички


Известување за јавноста

service
31.01.2023
Развојна банка на Северна Македонија претставувана од главниот извршен директор Кире Наумов, учествуваше на годишната конфере...
service
26.01.2023
  1. Предмет на продажба: Недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 1062 за КО Петровец-вонград КП 176/3 во вкупна...

Известување за јавностаКои сме ние?

Развојна банка на Северна Македонија е развојна банка која е во 100%-на сопственост на Република Северна Македонија. Основана е во 1998 година со примарна цел поддршка на домашните микро, мали, средни  и извозно ориентирани трговски друштва и зацврстување на конкурентноста на македонското стопанство. Банката ги поддржува домашните компании преку: директно кредитирање и кредитирање преку комерцијалните банки, краткорочно осигурување на извозот на македонски производи и услуги од комерцијални и политички ризици, факторинг во земјата и во странство и издавање гаранции.