Производи

Garanci doganore

Garanci për borxh doganor gjatë importit për rafinim

 

 

  Lloji i garancionit:

  Garancitë e përgjithshme për borxhin doganor gjatë importit për rafinim.

  Shumat:

  Shuma e garancisë varet nga aftësia kreditore e kompania.

  Shuma maksimale:
  - deri në 15.375.000 MKD për kompanitë e vogla dhe të mesme dhe
  - deri në 24.000.000 MKD për kompanitë që sipas klasifikimit nacional
    e aktiviteteve i përkasin kodeve të aktiviteteve-C/B Industria përpunuese.

  Afati i vlefshmërisë:

  Deri në 12 muaj

   

  Shuma e garantuar

  100% të shumës së borxhit doganor në bazë të importit të
  materialet për rafinim.

  Rreziku i garantuar

  Rreziku i mospagesës së detyrimeve në bazë të borxhit doganor
  Drejtorisë doganore të RMV gjatë importimit të materialeve për
  rafinim.

  Përdoruesit e fundit:

  Kompanitë që importojnë materiale për rafinim dhe
  rieksport.

  Çmimi:

  Provizioni paguhet në kuartal.

  Sigurimi:

  Kambial nga kompania me një klauzolë ekzekutive të vërtetuar nga
  pronarët e kompanive.

  

Formularët e garancisë doganore


  • Kërkesa për lëshimin e garancisë doganore për rafinim
  • Deklarata e lidhjes me persona të tjerë juridikë/individë
  • Aplikim për regjistrimin e klientit-personit juridik
  • Deklarata e ekzistencës së një titullit të funksionit publik të klientit

 

Më shumë informacione rreth produktit mund të merrni në numrat e telefonit: 02/3115-844, 02/3114-840. 

UDHËZIME PËR PAGESË TË DETYRIMEVE TË LINJËS KREDITORE: "KOVID-1", "KOVID-2", "KOVID-3".