Производи

Fondi diskont kreditues për bujqësi - FDKB

Grupi i synuar

  • Bartës të ekonomive bujqësore që kanë dorëzuar kërkesë për regjistrim në Regjistrin e vetëm për ekonomi bujqësore;
  • Ndërmarrje të vogla dhe të mesme që merren me prodhimtari primare bujqësore, përpunim të produkteve bujqësore dhe eksport të produkteve primare bujqësore dhe përpunime të tyre;
  • Bartës të ekonomive bujqësore dhe ndërmarrje të vogla dhe të mesme që kanë nënshkruar Marrëveshje për përkrahje financiare me Agjencionin për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural për shfrytëzimin e përkrahjes financiare nga IPARD programi 2007-2013.

Kategori kredituese:

Kushte të tjera për kredi

Kushtet tjera për kredi (dokumentacioni i nevojshëm, afati i kthimit, grejs periudha, sigurimi) i përcakton çdo institucion financiar individualisht, në përputhshmëri me politikën kredituese dhe varësisht nga lloji i dedikimit të investicionit, vlerës së kredisë, kushtet e prodhimtarisë etj.

Banka pjesëmarrëse te të cilat mund të dorëzohet kërkesa:

TTK BANKA SHA SHKUP TTK BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3236-456
centrali: 02/3236-400
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.ttk.com.mk/
SHPARKASE BANKA Maqedoni SHA SHKUP SHPARKASE BANKA Maqedoni SHA SHKUP
kreditim: 02/3200-520
centrali: 02/3200-576
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.sparkasse.com.mk/
KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3168-504
centrali: 02/3168-168
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.kb.com.mk/
NLB BANKA SHA SHKUP NLB BANKA SHA SHKUP
kreditim të kompanive mikro: 02/5100-949
kreditim të NVM: 02/510-638
kreditim të ndërmarrjeve të mëdha: 02/510-836
kontakt qendra: 02/15-600
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.nlb.mk/
PROKREDIT BANKA SHA SHKUP PROKREDIT BANKA SHA SHKUP
kreditim:: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.procreditbank.com.mk/
STOPANSKA BANKA SHA BITOLA STOPANSKA BANKA SHA BITOLA
kreditim: 047/207-522
centrali: 047/207-500
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.stbbt.com.mk/
STOPANSKA BANKA SHA SHKUP STOPANSKA BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3295-524
centrali: 02/3295-295
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.stb.com.mk/
UNI BANKA SHA SHKUP UNI BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3286-025
centrali: 02/3286-100
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.unibank.com.mk/
KURSIMORJA FULM KURSIMORJA FULM
kreditim: 02/3115-244
centrali: 02/3217-912
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.fulm.com.mk/
KURSIMORJA MOZHNOSTI KURSIMORJA MOZHNOSTI
kreditim: 02/2401-050
centrali: 02/2401-051
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.moznosti.com.mk/
HALKBANK SHA SHKUP HALKBANK SHA SHKUP
kreditim: 02/3240-844
centrali: 02/3240-800
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.halkbank.mk/