Производи

Kredi për përkrahjen e eksportit

Shfrytëzues
Shfrytëzues potencial të kredive për eksport janë shoqata tregtare për eksport, të regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kapitali i tyre të jetë mbi 51% në pronë private.

Dedikuar
Financim të mjeteve qarkulluese për përgatitjen e prodhimtarisë të dedikuar për eksport ose për tejkalimin e periudhës nga eksporti i kryer deri te pagesa e mjeteve nga blerësi i jashtëm.
Kredia merrë pjesë me 85% nga vlera përllogaritëse nga aranzhmani për eksport, ndërsa 15% nga mjetet i siguron vet eksportuesi, nga burime të veta ose të tjera.

Kushtet e përgjithshme të kredive

 

Vlerat:

Nëpërmjet bankave pjesëmarrëse:
Minimum: 15.000 EUR
Maksimum: 2.000.000 EUR

Drejtpërdrejt nëpërmjet BMPZH:
Maksimum: 15.000 EUR
Максимум: 1.000.000 EUR

Afatet: Deri në 2 vjet
Kamatë fikse për
shfrytëzuesin e fundit:
6% vjetore
Kamatë variabile për
shfrytëzuesin e fundit:
3,75% vjetore (momentalisht)
Provizione: Deri në 1% njihershëm
Shfrytëzues të fundit: Shoqatat tregtare me mbi 15% pronë private
Mënyra e pagesës: Kuartale, mujore ose pagesë në pajtueshmëni me të hyrat nga eksporti në BZHMV
Shfrytëzues të fundit me
prioritet:
 • Subjekte që kanë siguruar marrëveshje për eksport
 • Subjekete që kryejnë sigurim të eksportit të tyre
Ndalesa dhe përjashtime: Finansim të:
 • Prodhim dhe eksport të armëve
 • Lojëra me fat
 • Aktivitete që kanë ndikim negativ ndaj ekologjisë
 • Klonim
Sigurim nga shfrytëzuesit e fundit:
 • Hipotekë të pronës së patundshme,
 • Marrja peng të pronës së tundshme, kërkesa, letra me vlerë, sigurim nga BMPZH,
 • Forma të tjera të rëndomta të sigurimit

Procedura e përgjithshme për miratimin e kredive

 1. Kredikërkuesi dorëzon kërkesë për kredi në një nga bankat pjesëmarrëse ose drejtpërdrejt në BZHMV. Për aplikim të drejtpërdrejtë në BZHMV, duhet të plotësohen formularet për eksport.
 2. Banka pjesëmarrëse ose BZHMV e analizon kërkesën për kredi dhe sjellë vendim (në qoftë se kërkesa në BZHMV vjen nëpërmjet bankës pjesëmarrëse, vendimi i bankës pjesëmarrëse doemos duhet të verifikohet edhe nga BZHMV),
 3. Për kërkesat e miratura për kredi nënshkruhen marrëveshje për kredi dhe pastaj paguhen mjetet.

Dokumentacioni i nevojshëm

 1. Kërkesë për kredi (Forma e kërkesës për kredi ose përkrahje e drejtpërdrejtë)
 2. Llogaritje të marrëveshjes për eksport, duke e përfshirë edhe llogaritjen e shpenzimeve hyrëse, me periudhë dhe dinamikë të kryerjes, dhe periudhë të pagesës së kërkesave nga blerësi i jashtëm
 3. Gjendja aktuale nga Regjistri qendror i R. së Maqedonisë së Veriut
 4. Kopje nga dëshmia për pronë dhe vlerësim për sigurimin e ofruar
 5. Llogaritë vjetore minimum për dy vitet e fundit
 6. Kopje nga marrëveshja e nënshkruar për eksport
 7. Lista e borxhlinjve dhe të kreditorëve më të mëdhenjë të kredikërkuesit
 8. Lista e anëtarëve të organeve të menaxhimit dhe të udhëheqësisë, madhësia e shoqatës, numri i të punësuarve, pjesët e subjektit juridik në vend dhe jashtë
 9. Dokumente tjera në përputhshmëri me praktikën afariste të bankës pjesëmarrëse

Bankat pjesëmarrëse te të cilat mund të dorëzohet kërkesa:

HALKBANK SHA SHKUP HALKBANK SHA SHKUP
kreditim: 02/3240-844
centrali: 02/3240-800
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.halkbank.mk/
SHPARKASE BANKA Maqedoni SHA SHKUP SHPARKASE BANKA Maqedoni SHA SHKUP
kreditim: 02/3200-520
centrali: 02/3200-576
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.sparkasse.com.mk/
KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3168-504
centrali: 02/3168-168
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.kb.com.mk/
NLB BANKA SHA SHKUP NLB BANKA SHA SHKUP
kreditim të kompanive mikro: 02/5100-949
kreditim të NVM: 02/510-638
kreditim të ndërmarrjeve të mëdha: 02/510-836
kontakt qendra: 02/15-600
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.nlb.mk/
STOPANSKA BANKA SHA BITOLA STOPANSKA BANKA SHA BITOLA
kreditim: 047/207-522
centrali: 047/207-500
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.stbbt.com.mk/
STOPANSKA BANKA SHA SHKUP STOPANSKA BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3295-524
centrali: 02/3295-295
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.stb.com.mk/
UNI BANKA SHA SHKUP UNI BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3286-025
centrali: 02/3286-100
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.unibank.com.mk/
TTK BANKA SHA SHKUP TTK BANKA SHA SHKUP
kreditim: 02/3236-456
centrali: 02/3236-400
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.ttk.com.mk/
CENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD SHKUP CENTRALNA KOOPERATIVNA BANKA AD SHKUP
kreditim: 02/3249-360
centrali: 02/3249-302
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.ccbank.mk/
PROKREDIT BANKA SHA SHKUP PROKREDIT BANKA SHA SHKUP
kreditim:: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.procreditbank.com.mk/
BMPZH SHA SHKUP BMPZH SHA SHKUP
lokale: 115
224
123
02/3115-844
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.mbdp.com.mk/