Производи

Kredi për prodhimtari, përpunim dhe eksport të produkteve bujqësore

 

Synimi i linjës kredituese është përmirësim dhe zhvillim të aftësive prodhuese te ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme veprimtaria themelore e të cilave është prodhimtaria, përpunimi i produkteve bujqësore ose eksport të produkteve bujqësore dhe përpunime të tyre. Me këtë do të përmirësohej kapaciteti i ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme për çfaqjen e tyre në tregun e brendshëm dhe tregjet e jashtme dhe do të rriteshin investimet, punësia dhe konkurrueshmëria në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

Shfrytëzues
- ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme që merren me prodhimtari primare bujqësore,
- ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme që merren me përpunimin e produkteve bujqësore dhe
- ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme që merren me blerjen dhe eksport të produkteve primare bujqësore dhe
  përpunimin e tyre.
 

Formularë për aplikim

UDHËZIME PËR PAGESË TË DETYRIMEVE TË LINJËS KREDITORE: "KOVID-1", "KOVID-2", "KOVID-3".                               
 
Linqe
Kontakt

 

Formularë
 
Plan i biznesit
Linqe
Kontakt