Производи

Mikro kredite

Qëllimi i linjës kredituese
Kjo linjë kredituese ka për qëllim përkrahjen e iniciativave për mikrobiznese të shoqatave tregtare të vogla dhe të mesme.

Shfrytëzues
Shfrytëzues potencial të kredive janë shoqatat tregtare ekzistuese dhe të posaformuara të cilat janë (të paktën 51%) në pronë private, siç janë: shoqatat tregtare mikro dhe të vogla, sipërmarrës individual, dyqane për zeje, tregtarë privat, tezgaxhi në treg dhe subjekte tjera ekonomike mikro dhe të vogla.

Dedikimi
Kreditë janë të dedikuara për financim për blerjen e pajisjeve, mjete ndërtimore, tokë dhe për mjete qarkulluese.

Kushtet e përgjithshme të kredive:

Mikro kredite:

  • vlera: minimum 10.000 EUR, maksimum EUR
  • afatet: deri më 15 vite me grejs periudhë të përfshirë deri më 12 muaj
  • mënyra e pagesës: kuartale, gjysmëvjetore ose pagesë

Shkalla e interesit,si dhe afatet e kthimit i përcaktojnë bankat pjesëmarrëse, në varësi të llojit të biznesit, aftësisë për kredi të sipërmarrësit dhe një varg faktorësh të tjerë.

 

Banka pjesëmarrëse te të cilat mund të dorëzohet kërkesa:

HALKBANK SHA SHKUP HALKBANK SHA SHKUP
kreditim: 02/3240-844
centrali: 02/3240-800
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.halkbank.mk/
SHPARKASE BANKA Maqedoni SHA SHKUP SHPARKASE BANKA Maqedoni SHA SHKUP
kreditim: 02/3200-520
centrali: 02/3200-576
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.sparkasse.com.mk/
PROKREDIT BANKA SHA SHKUP PROKREDIT BANKA SHA SHKUP
kreditim:: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.procreditbank.com.mk/
NLB BANKA SHA SHKUP NLB BANKA SHA SHKUP
kreditim të kompanive mikro: 02/5100-949
kreditim të NVM: 02/510-638
kreditim të ndërmarrjeve të mëdha: 02/510-836
kontakt qendra: 02/15-600
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.nlb.mk/
KURSIMORJA MOZHNOSTI KURSIMORJA MOZHNOSTI
kreditim: 02/2401-050
centrali: 02/2401-051
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
www.moznosti.com.mk/