Вести

 

Shkup, 29.09.2021

 

I informojmë të gjithë shfrytëzuesit e kredisë nga linja e kreditit “Kovid 3” , se më datën 30 shtator të vitit 2021 duhet të paguhet kësti I pare I linjës së kredisë “Kovid 3” për kredi shfrytëzuesit që kanë shfrytëzuar grejs periudhën 6 mujore. Detyrimet e papaguara duhet të shlyhen në kohën e duhur.

Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup I informon shfrytëzuesit e kredisë së linjës së kredisë “Kovid 3” me mundësinë e një grand komponentit, se realizimi I linjës së kredisë bëhet në përputhje me marrëveshjen që BZHMV ka lidhur me Ministrinë e Financave në emër të Qeverisë për realizimin e kësaj linje të kredisë. Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, i dorëzoi një përgjigje Shoqatës së Odës ekonomike në lidhje me kërkesën për "Kovid 3" dhe hapat që duhen ndërmarrë. Kërkesa për shtyrje përpunohet nga institucionet kompetente dhe palët e interesuara. Ka filluar një proces konsultimi dhe shfrytëzuesit e kredisë  do të jenë të informuar në kohë.

Në përputhje me të lartpërmendurën , i informojmë të gjithë shfrytëzuesit e kredisë nga "Kovid 3" derisa ata të informohen ndryshe nga BZHMV, është e nevojshme të përmbushin detyrimet e tyre në përputhje me marrëveshjet e tyre të kredisë.

Nëse ka ndryshime në kushtet e kontratës të linjës së kredisë, të gjithë shfrytëzuesit e kredisë  nga "Kovid 3" do të informohen nga banka.

Garanci nga Fondi i Garancisë deri në 50% të shumës së huasë për eksport përmes Bankës për zhvillim

 

 Shkup, 24.09.2021

 

Përmes skemës së garancisë së kredisë, një garanci deri në 50% të shumës së kredisë së eksportit mund të kërkohet nga tregtarët e mëdhenj që kanë realizuar të paktën tridhjetë përqind të të ardhurave të tyre të eksportit në vitin e fundit fiskal. Garancia është për kompanitë e mëdha të eksportit vendas që janë kryesisht në pronësi private.

Garancia mund të mbulojë kreditë e eksportit shuma e të cilave është nga 3,075,000 denarë në 30,000,000 denarë. Aplikimet për lëshimin e garancisë individuale për eksportuesit e mëdhenj, kompanitë mund t'i paraqesin drejtpërdrejt në Bankën për zhvillim të Maqedonisë së Veriut. Kërkesa është në dispozicion në faqen e internetit të bankës nën Produkte - Garanci. Me marrjen e një kërkese nga kompania e interesuar, banka do të përpunojë kërkesën dhe do të lëshojë një garanci individuale nga Fondi i Garancisë për aplikuesin, nga një bankë ose kursimore ku kërkuesi ka vendosur të përdorë një kredi eksporti.

Në këtë mënyrë, përmes një garancie nga Fondi i Garancisë deri në 50% të shumës së kredisë për eksport, ofrohet mbështetje e konsiderueshme për eksportuesit në mënyrë që të sigurojnë një pjesë të kolateralit të huasë. Një kambial përdoret si siguri për garancinë individuale.

Garancia, e cila mund të sillet nga 1.5 milion denarë në 15 milion denarë, është bërë e mundur përmes krijimit të një skeme të garancisë së kredisë të mbështetur nga shteti. Me ndryshimin e Ligjit për Bankën për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut, një Fond Garancie u krijua brenda tij si një njësi e veçantë organizative. Fondet në vlerë prej 10 milionë euro janë ndarë fillimisht për Fondin e Garancisë, i cili do të jetë në gjendje të garantojë kredi në vlerë totale prej 100 milionë euro. Gjatë vitit 2021, është planifikuar të rriten fondet në dispozicion të Fondit të Garancisë me 5 milionë euro shtesë, të cilat do të jenë në gjendje të garantojnë kredi në shumën totale deri në 150 milionë euro.

Kompanitë mund të informohen për kushtet e garancisë në faqen e internetit të bankës, në pjesën Produkte - Garanci - Garanci individuale.


Shkup, 07.07.2021

Që nga dita e nesërme, 8 Korrik, prej orës 09:00 fillon aplikimi për kredi pa interes nga linja kreditore për shoqëritë radiodifuzive. Thirrja publike për këtë linjë kreditimi është shpallur me 1 Korrik 2021 dhe do të zgjas 30 ditë.

Shoqëritë tregtare radiodifuzive do të mund të shfrytëzojnë kredi pa interes më nje grejs periudhe deri 12 muaj dhe afat të kthimit të kresië deri 48 muaj, për llogari rrjedhëse dhe likuiditet.

Shuma maksimale e kredisë për subjektet me kod të veprimtarisë 60.20 përcaktohet në varësi të llojit të mediumit sipas regjistrit të Agjencisë për Shërbime Mediatike, Audio dhe Audiovizuele dhe arrin në 7.380.000 denarë për mediumet nacionale, 1.230.000 denarë për mediumet rajonale dhe 615.000 denarë për mediumet lokale. Shuma maksimale e kredisë për subjektet me kodin e veprimtarisë 60.10 është 615.000 denarë.

Shfrytëzuesit potencial të kësaj linje kreditore duhet të kenë kapital dhe rezervë jo më pak se 50% e shumës së kërkuar të kredisë, si dhe një shkallë të borxhit financiar më pak se katër. Vendosja mbi shpërndarjen e fondit të disponueshëm do të bëhet në bazë të parimit “I pari i ardhur, i pari i shërbyer”.

Shkup, 14.07.2021 

Prej nesër, 15 Korrik ora 09:00 fillon aplikimi për kredi pa interes për linjën kreditore “Kovid 4”. Thirrja publike për këtë linjë kreditore është shpallur me 7 Korrik 2021 dhe do të zgjas 20 ditë.

Për kredi me mundësi të grant komponentës deri 50%, gjegjësisht 15.000 euro, mund të aplikojnë shoqëritë tregtare nga veprimtaria e hotelierisë, transportit, turizmit dhe industrisë së ahengjeve; poliklinikat private shëndetësore, tregtarët individual dhe zejtarët e të gjitha kategorive. Subjektet që kanë shfrytëzuar mjete nga Masa 1 prej paketës së pestë ekonomike, masa për mbështetje financiare të pagave për muajt Shkurt dh Mars prej Drejtorisë së të Ardhurave Publike (DAP) dhe subjektet që kanë shfrytëzuar kredi nga “Kovid 3”, nuk do të mund të shfrytëzojnë kredi nga “Kovid 4”. Subjektet që kanë shfrytëzuar kredi nga “Kovid 1” dhe/ose “Kovid 2” dhe që nuk kanë asnjë detyrim të pa paguar në ditën e aplikimit (15 Korrik 2021), do të mund të shfrytëzojnë kredi nga “Kovid 4”.

Shuma maksimale e kredisë është 30.000 euro, derisa ajo minimale është 3.000 euro. Kreditë nga “Kovid 4” do të kenë grejs periudhë deri  në 12 muaj dhe afat të kthimit deri 42 muaj.

Shuma e kredisë që mund të miratohet për subjektet varet nga rënia e të ardhurave në vitin 2020, në raport me vitin 2019, edhe atë:

  • Subjektet me rënie të të ardhurave prej 30 deri 50 përqind mund të aplikojnë për shumë maksimale të kredisë e cila është: 15.200 denarë x 3 muaj x numri i të punësuarve
  • Subjektet më rënie të të ardhurave mbi 50 % mund të aplikojnë për shumën maksimale të kredisë e cila është: 22.000 denarë x 3 muaj x numri i të punësuarve.

 

Shfrytëzuesit potencial të kredisë të kësaj linje kreditore, duhet të kenë rënie të të ardhurave më së paku prej 30% në vitin 2020, në raport me vitin 2019, si dhe kapital dhe rezervë jo më pak se 33% nga shuma e kredisë së kërkuar. Vendimi se si do të bëhet shpërndarja e mjeteve të fondit të disponueshëm  do të bëhet në bazë të parimit “i pari i ardhur, i pari i shërbyer”.

Shfrytëzuesit e kredisë nga kjo linjë kreditore do të mund të kërkojnë grant komponentë deri 50% nga shumë e kredisë. Subjektet, të cilat do të tregojnë rritje të numrit të të punësuarve në vitin 2021 në raport me vitin 2020 prej së paku 5%, do të mund të shfrytëzojnë grant prej 20%. Subjektet që do të tregojnë rritje të të ardhurave totale më së paku prej 10% për periudhën e njëjtë, do të mund të shfrytëzojnë grant prej 30%. Subjektet të cilat do të rrisin numrin e të punësuarve dhe të ardhurave, do të mund të shfrytëzojnë grant prej 50% të shumës së kredisë.

Parashtrimi i kërkesave kreditore do të bëhet në mënyrë elektronike në email adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., duke filluar nga 15.07.2021 në orën 09:00

Faqja 1 di 22