Вести

BZHMV, 31.07.2020 - Sot, Banka për zhvillim tërhoqi gjysmën e parë të 50.9 milion eurove për kredi të lira për kompanitë vendase.

Transha e pestë e linjës kreditore EIB faza 5, që e implementon Banka për zhvillim, është në vlerë prej 25,6 milion euro, dhe janë miratuar 105 projekte të ndryshme të kompanive vendase. Shpërndarja e fondeve nga kjo transhë realizohet përmes 6 bankave komercijale me të cilat Banka për zhvillim ka lidhur marrëveshje për realizimin e kësaj linje kreditore.
Këto 105 projekte parashikohet të mbështesin punësimin e 145 personave.

Pjesa më e madhe e këtyre fondeve, 40% ose 10.2 milion EUR janë aprovuar për projekte në sektorin e prodhimit. 22% e fondeve ose 5.7 milion EUR janë aprovuar për projekte në sektorin e tregtisë, ndërsa 16% ose 4 milion EUR janë aprovuar për projekte në sektorin e mikpritjes. Fondet në vlerë prej 2.1 milion EUR ose 8% janë aprovuar për sektorin e transportit, ndërsa 0.6 milion EUR janë aprovuar për sektorin e shëndetësisë dhe sektorin e shërbimeve. Një total prej 2.3 milion EUR, ose 9%, u miratua për sektorët e tjerë.

Gjatë muajit gusht do të tërhiqet edhe pjesa tjetër e fondeve prej EIB në vlerë prej rreth 25,3 milion eurove, në një ose më shumë transha.

Deri më tani, prej linjes kreditore EIB faza e 5 me vlerë prej 100 milion euro janë tërhequr 5 transha në shumë prej 74,7 milion euro, me të cilat janë mbështetur 251 projekte vendase dhe janë punësuar 629 persona.

Gjithsej 117 kompanive me nga 3001 të punësuar deri më tani u janë miratuar mjete nga linja e dytë e kreditit pa interes "Kovid 2"
përmes Bankës së Zhvillimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe për 83 prej tyre tashmë janë paguar mjetet.


MIA, 13 qershor 2020 – Gjithsej 117 kompanive me nga 3001 të punësuar deri më tani u janë miratuar mjete nga linja e dytë e kreditit pa interes “Kovid 2” përmes Bankës së Zhvillimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe për 83 prej tyre tashmë janë paguar mjetet.

Shuma e aprovuar, siç informojnë për MIA-n nga Banka për Zhvillim, për këto 117 kompani është dy milionë euro, dhe 1,6 milionë euro janë paguar për 83 kompani.

Nga Banka për Zhvillim presin që grupi tjetër i aplikimeve që plotësojnë kërkesat e kësaj linje kreditore të aprovohen në përputhje me mundësitë në ditët në vijim pas dinamikës tashmë të vendosur.

Kjo linjë e dytë pa interes “Kovid 2” është në vlerë prej tetë milionë euro dhe sipas informacionit nga Banka për Zhvillim, ajo do të shterrohet plotësisht.

“Kërkesat e arritura për kredi për këtë linjë i tejkalojnë mjetet, dhe shumica e aplikacioneve u pranuan në dy ditët e para të thirrjes, thonë nga Banka për Zhvillim.

Thirrja publike u publikua më 25 prill të këtij viti dhe zgjati deri më 13 maj të vitit 2020. Për mjetet kanë mundur të aplikojnë kompani nga të gjitha veprimtaritë për dallim nga linja e parë e kredisë pa interes “Kovid 1” e cila ishte e dedikuar për sektorët e turizmit, hotelierisë dhe transportit, e cila është shteruar plotësisht dhe janë paguar 94 për qind e mjeteve.

Nga linja e parë e kredisë pa interes, 5.2 milionë euro janë paguar për 704 ndërmarrje nga 738 ndërmarrjet e aprovuara. Pjesa më e madhe e këtyre fondeve kanë përfunduar tek mikro-ndërmarrjet që punësojnë deri në 10 persona, ose deri në 77 për qind, ndërsa 21 për qind janë ndërmarrje të vogla që punësojnë deri në 50 persona.

“Linja e parë e kredisë pa interes ishte pjesë e grupit të parë të masave të Qeverisë, dhe thirrja publike për të u hap më 25 mars 2020. Pagesat e para filluan më 14 prill dhe nga dje, 94 për qind e fondeve të aprovuara janë paguar. Kërkesat e pranuara për Kovid 1 tejkaluan fondet me të cilat disponojmë për këtë linjë krediti dhe ato janë ezauruar nga aplikimet e pranuara deri më 6 prill 2020, deri në fund të orarit të punës, thonë nga Banka e Zhvillimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Ata vlerësojnë se linja e kreditit arriti të plotësojë nevojat e ndërmarrjeve të vogla dhe të tregtisë për qarkullim në një kohë të arsyeshme, me ç’rast mbi 77 për qind e aplikacioneve të miratuara janë për mikro kompani.

Për këtë linjë krediti, bashkë me 6 prillin janë regjistruar 1.024 aplikacione kreditore nga të cilat 738 janë aprovuar për kreditim, ndërsa 286 aplikacione janë refuzuar për shkak të mospërmbushjes së kushteve dhe kritereve të thirrjes publike.

Të dy linjat e kreditit pa interes janë pjesë e masave të qeverisë që synojnë mbrojtjen e likuiditetit dhe vendeve të punës, si dhe mbështetjen e zhvillimit dhe rritjen e konkurrencës së kompanive.

Në periudhën e ardhshme, Banka e Zhvillimit do të ofrojë një linjë të re me vlerë prej 31 milionë euro për të mbështetur të gjitha kompanitë mikro dhe të vogla.

BZHMV, 18.05.2020

Të nderuar,

Në pajtueshmëri me Thirrjen publike për dorëzim të aplikacioneve për përkrahje të drejtëpërdrejtë financiare të shoqërive tregtare dhe tregtarëve individual të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut nga Fondi i veçantë kreditor, ju lajmërojmë se Banka për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup ne emër dhe në llogari të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në tërrësi e realizoi linjën e parë kreditore pa kamatë “Covid1” nga mjetet nga Fondi i veçantë kreditor dhe nga linja kreditore për energji efikase dhe burime të rinovueshme të energjisë.

Thirrja publike për linjën kreditore ishte e shpallur më 25.03.2020 viti, ndërsa aplikimi filloi më 26.03.3020 viti dhe zgjati 30 ditë, përfundimisht me 25.04.2020 viti. Parimi i realizimit të linjës kreditore ishte “i pari i ardhur, i pari i shërbyer”.

Procesi i aplikimit zhvillohej vetëm përmes mënyrës elektronike, në pajtim me masat për parandalimin e zgjerimit të virusit dhe mbrojtjes të shëndetit publik.

Vlerësojmë se linja kreditore arriti në kohë të pranueshme të përgjigjet ndaj nevojave të shoqërive mikro dhe të vogla tregtare për mjete qarkulluese, me çrast madje 77% në gjithsejt aplikimet e miratuara janë të kompanive mikro.

Mjetet e disponueshme me thirrjen publike “Covid1” (338 milion denarë) në tërrësi u shtjerrën me kreditë e fundit të miratuara nga aplikacionet e arritura më datë 06.04.2020 viti deri në fund të orarit të punës. Në këtë periudhë janë evidentuar gjithsejt 1.024 aplikacione të arritura kreditore, nga të cilat 738 janë miratuar për kreditim, ndërsa 286 aplikacione janë të refuzuara për shkak të mospërmbushjes së kushteve dhe kritereve nga thirrja publike.

Nga 286 aplikues të refuzuar, 28% janë refuzuar për shkak të aplikimit me veprimtari të ndryshme nga thirrja e shpallur publike, 38% janë refuzuar për shkak të vlerës negative të kapitalit dhe të rezervave si rezultat të humbjeve të mëparshme të akumuluara, 11% janë refuzuar për shkak të mbi-borxheve ku detyrimet e të aplikuesve e kanë tejkaluar vlerën e kapitalit për më shumë se katër herë, ndërsa të tjerët janë refuzuar për shkak të kapitalit të pamjaftueshëm, kategorizim më të keç kreditor, të themeluara më pak se 6 muaj dhe dokumentacion të pakompletuar.

Të gjithë aplikuesit e refuzuar do të pranojnë lajmërim për bazën me të cilën është vërtetuar se nuk i plotësojnë kushtet.

Në pajtueshmëri me thirrjen e shpallur i lajmërojmë të gjithë aplikuesit që aplikaciionin e tyre për linjën e parë kredituese pa kamatë e kanë bë më 06.04.2020 viti pas orarit të punës, se aplikacionet e tyre nuk do të shqyrtohen nga ana e bankës, për shkak të shterrjes së tërrësishme të mjeteve të parashikuara për dhënien e kredive pa kamatë nga Fondi i veçantë kreditues në pajtim me THIRRJEN PUBLIKE COVID1.

BZHMV, 14.04.2020Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e mbajtur më 18 Prill të vitit 2020, solli vendim me të cilën Banka për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup do të mundet të hapë, linjë të dytë kreditore pa kamatë - "COVID2".

Gjatë javës së ardhshme, Banka për Zhvillim do të shpallë THIRRJE PUBLIKE dhe për të njëjtën do t'i informojë edhe mediumet, me qëllim të informimit të të gjithë juve.

Mbeteni me shëndet të mirë!

Faqja 1 di 6