Вести

Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup e publikoi Raportin vjetor për punën e saj në vitin 2020

Shkup, 05.06.2021

Në kushtet e krizës shëndetësore, Banka për zhvillim u shqua me kapacitetin e saj solid dhe aftësinë për t'u përshtatur shpejt me kushtet e reja në mënyrë që të plotësojë nevojat e sektorit real për mbështetje financiare.

Banka mbështeti sektorin real me kredi në vlerë prej 81 milion euro, nga të cilat: 13.5 milion euro në formën e linjave të kreditisë pa interes - "Kovid 1" dhe "Kovid 2", të dizajnuara në përputhje me nevojat e kompanive që të merren me efektet negative të shkaktuara nga kriza shëndetësore; 56 milion euro kredi nga linja e kreditit BEI me kushte jashtëzakonisht të favorshme dhe norma interesi dhe 11.5 milion euro kredi nga burime të tjera të fondeve të bankës. Për më tepër, banka rregulloi produkte dhe shërbime të tjera për të mbështetur sektorin real, duke rritur vëllimin e sigurimeve të kërkesave të vendit dhe eksportit me 34% dhe duke rritur vëllimin e faktoringut me 29% krahasuar me vitin 2019.

Totali I aktiveve të bankës në vitin 2020 u rritën për 16% krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa aktivitetet e kredisë kanë një peshë dominuese në strukturë. Edhe në kohë krize, banka arriti një nga qëllimet strategjike për forcimin e kapacitetit për të mbuluar rreziqet ndaj të cilave është e ekspozuar, duke arritur një rezultat financiar pozitiv prej 31.8 milion denarë, i cili përdoret për të rritur kapitalin e bankës. Gjegjësisht, fitimi për vitin shpërndahet në rezervat e bankës, gjë që forcon potencialin e mëtejshëm për mbështetjen e sektorit real.

Banka e përfundoi vitin 2020 me shpalljen e thirrjes publike për linjën e tretë të kredisë pa interes me një grant komponentin - "Kovid 3", e financuar me fonde të BE-së përmes veprimtarisë BE për Rezistencë nga programi IPA II dhe Qeveria e RMV, në vlerë totale prej 31 milion euro, e cila ishte vendosur në fillim të vitit 2021. Nga fillimi i vitit 2021, banka prezantoi garancinë doganore si një produkt të ri për kompanitë vendase të eksportit.

Raporti vjetor i botuar mbi funksionimin e Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut dhe Pasqyrat e rishikuara financiare janë në dispozicion në faqen e internetit të bankës.

  

Banka për zhvillim e Maqedonisë Veriut SHA Shkup është banka e vetme zhvillimore në Republikën e Maqedonisë Veriut dhe është themeluar me një ligj të veçantë. BZHMV bën pjesë në grupin e bankave të mesme me 100% kapital të brendshëm, ku aksioneri i vetëm i bankës është Republika e Maqedonisë Veriut. Banka punon në përputhje me politikat strategjike, qëllimet dhe përparësitë e aksionerit të saj - shtetit. Misioni i bankës është përmes promovimit dhe ofrimit të produkteve financiare të favorshme të përshtatura për nevojat e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme (linja kredie, garanci, faktoring, sigurim kredie), për të krijuar një mjedis për përmirësimin e konkurrencës vendase, mbështetjen e eksportit dhe ekonominë rritja dhe zhvillimi. Për të përmbushur misionin e saj, BZHMV përdor dy burime fondesh - fondet e veta dhe linjat e kreditit nga institucionet financiare ndërkombëtare. Më 31 Dhjetor 2020, BZHMV merr pjesë me 2.0% në totalin e aktiveve të sektorit bankar dhe është banka e nëntë në vend sipas madhësisë së.

TREGUESIT THEMELOR TË BANKËS