Вести

THIRRJE PUBLIKE PËR PËRDORUESIT E KREDIVE TE APROVUARA NGA "KOVID 2"

Shkup, 11.06.2021

 

 Të nderuar,

Në përputhje me Vendimin për ndryshimin e Vendimit për kushtet dhe kriteret për rivendosjen e fondeve nga fondet e kompensimit të ndihmës së huaj të botuar në Gazetën Zyrtare të RMV nr. 121 të datës 03.06.2021, Banka për zhvillim e Maqedonisë së veriut SHA Shkup shpall këtë thirrje publike, e cila ofron mundësinë për kredikërkuesit e kredive nga linja e dytë e kreditit pa interes "Kovid 2" të paraqesin një kërkesë për zgjatjen e grejs-periudhës dhe periudhën e ripagimit të kredisë për 12 (dymbëdhjetë) muaj.

Duke pasur parasysh më sipër, Ju ftojmë që brenda 7 ditëve nga data e publikimit të kësaj thirrje publike, të paraqisni një kërkesë elektronike në Bankën për zhvillim të Maqedonisë së veriut SHA Shkup për të zgjatur grejs-periudhën dhe periudhën e ripagimit të huasë nga "Kovid 2 "Linja e kredisë.

Kërkesa në Shtesën e 1 duhet të përmbajë të dhënat themelore mbi subjektin e shfrytëzesit të kredisë: emrin e ndërmarrjes huamarrës, numrin amë të kompanisë, numrin dhe datën e lidhjes së marrëveshjes. Duhet të nënshkruhet nga një person i autorizuar me një vulë nga shfrytëzesi i kredisë dhe në formë të skanuar (pdf ose fotografi) duhet t'i bashkëngjitet formës elektronike për dorëzimin e aplikacionit në BZHMV.

Si kusht për paraqitjen e një kërkese për zgjatjen e periudhës së ripagimit është deri më datën 01.07.2021, kredishfrytëzesit të mos kanë asnjë detyrim të papaguar në bazë të shumës kryesore dhe të interesit.

Thirrja është e vlefshme deri më datën 18.06.2021, kur është dita e fundit për dorëzimin e kërkesave.

 

Linqet:

- Kërkesa për zgjatjen e grejs-periudhës  dhe periudhës së ripagimit të huasë të miratuar nga linja e kredisë "Kovid 2"
- Forma elektronike për dorëzimin e kërkesës në BZHMV

 

Прилог 1 - Барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредит одобрен од „Ковид 2“ кредитната линија

 

До
Развојна банка на Северна Македонија
Сектор за кредитирање и гаранции
Ул. Димитрие Чуповски бр. 26
1000, Скопје
 

БАРАЊЕ
за продолжување на грејс-периодот и
рокот на отплата на кредит одобрен од „Ковид 2“ кредитната линија

 

Од кредитокорисник _________________________________________________________ (име на компанијата во формат: ИМЕ НА ФИРМА ДОО/ДООЕЛ/ТП, град),
со ЕМБС ________________ (матичен број), корисник на бескаматен кредит од ,,Ковид 2” кредитната линија,
со број на договор за кредит _________________________________ (број на договор во формат КФ/Дир/0/ХХ) од датум _________________ година.

Согласно дадената можност во јавниот повик објавен на веб страницата на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, бараме да ни се одобрат дополнително 12 (дванаесет) месеци грејс-период на недоспеаната главница, и да се продолжи рокот на отплата на кредитот по основ на недоспеана главница за истиот период.

Изјавуваме дека немаме доспеана, а неплатена главница и камата по овој кредит.

 

Ви благодариме на соработката.


Со почит,

                                                                                                   (печат)                                       

                                                                                                                                                 Управител/Овластено лице
                                                   

                                                                                                                                                             с .р. потпис
                                                                                              

                                                                       
                                                                                                                  телефон за контакт: _______________
                                                                                                                  е-маил адреса:  ___________________

 

Барањето се пополнува, потпишува и печатира.

Барањето се доставува во скенирана форма на следниот линк .

За сите прашања обратете се на Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.