Вести

Mbështetje për eksortuesit e mëdhenj:

Garanci nga Fondi i Garancisë deri në 50% të shumës së huasë për eksport përmes Bankës për zhvillim

 

 Shkup, 24.09.2021

 

Përmes skemës së garancisë së kredisë, një garanci deri në 50% të shumës së kredisë së eksportit mund të kërkohet nga tregtarët e mëdhenj që kanë realizuar të paktën tridhjetë përqind të të ardhurave të tyre të eksportit në vitin e fundit fiskal. Garancia është për kompanitë e mëdha të eksportit vendas që janë kryesisht në pronësi private.

Garancia mund të mbulojë kreditë e eksportit shuma e të cilave është nga 3,075,000 denarë në 30,000,000 denarë. Aplikimet për lëshimin e garancisë individuale për eksportuesit e mëdhenj, kompanitë mund t'i paraqesin drejtpërdrejt në Bankën për zhvillim të Maqedonisë së Veriut. Kërkesa është në dispozicion në faqen e internetit të bankës nën Produkte - Garanci. Me marrjen e një kërkese nga kompania e interesuar, banka do të përpunojë kërkesën dhe do të lëshojë një garanci individuale nga Fondi i Garancisë për aplikuesin, nga një bankë ose kursimore ku kërkuesi ka vendosur të përdorë një kredi eksporti.

Në këtë mënyrë, përmes një garancie nga Fondi i Garancisë deri në 50% të shumës së kredisë për eksport, ofrohet mbështetje e konsiderueshme për eksportuesit në mënyrë që të sigurojnë një pjesë të kolateralit të huasë. Një kambial përdoret si siguri për garancinë individuale.

Garancia, e cila mund të sillet nga 1.5 milion denarë në 15 milion denarë, është bërë e mundur përmes krijimit të një skeme të garancisë së kredisë të mbështetur nga shteti. Me ndryshimin e Ligjit për Bankën për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut, një Fond Garancie u krijua brenda tij si një njësi e veçantë organizative. Fondet në vlerë prej 10 milionë euro janë ndarë fillimisht për Fondin e Garancisë, i cili do të jetë në gjendje të garantojë kredi në vlerë totale prej 100 milionë euro. Gjatë vitit 2021, është planifikuar të rriten fondet në dispozicion të Fondit të Garancisë me 5 milionë euro shtesë, të cilat do të jenë në gjendje të garantojnë kredi në shumën totale deri në 150 milionë euro.

Kompanitë mund të informohen për kushtet e garancisë në faqen e internetit të bankës, në pjesën Produkte - Garanci - Garanci individuale.

                               UDHËZIME PËR PAGESË TË DETYRIMEVE TË LINJËS KREDITORE: "KOVID-1", "KOVID-2", "KOVID-3".