Вести

Intervistë me zyrtarët më të mirë bankar në BZHMV

Shkup, 29.10.2021

        

Viktor Kalajxhiski dhe Sllave Nestorovski janë dy punëtorët në Bankën për zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, të cilët këtë vit morën çmimin për punëtorët më të mirë bankar nga Shoqata e Bankave të Maqedonisë. Në një bisedë të shkurtër me ta, ku i kemi bërë disa pyetje, ndajmë përvojën e tyre të deritanishme, sfidat më të mëdha dhe çfarë i bën ata të lumtur në punë.

Çfarë do të thotë për ju mirënjohja që keni marrë?

Viktori: mirënjohja që kam marrë është shumë e rëndësishme për mua, aq më tepër që vjen nga kolegë me të cilët punoj çdo ditë prej shumë vitesh. Për këtë arsye këtë mirënjohje e shoh si një mirënjohje jo vetëm për mua, por edhe për të gjithë ata me të cilët realizojmë qëllimet e vendosura çdo ditë dhe u përgjigjemi sfidave të shumta.
Sllave: Kolegët që më njohin, e dinë që jam vërtet një lojtar skuadre dhe për mua kjo mirënjohje ka një rëndësi të madhe. Përpiqem të jem gjithmonë në nivelin e detyrave të besuara dhe jam i nderuar që jam një nga dy punonjësit në bankë që ka kënaqësinë të marrë këtë mirënjohje për këtë vit.

Na tregoni për angazhimin tuaj në punë? Sa kohë punoni në bankë? Cila ishte sfida juaj më e madhe? Për çfarë jeni më krenarë? Çfarë ju bën të lumtur në punë?

Viktori: Unë jam në BZHMV që nga viti 2010, në Sektorin e Kredidhënies dhe Garancive, dhe në fillim jam angazhuar kryesisht në zbatimin e linjave të kredisë për të mbështetur sektorin agroindustrial. Gjatë punës përballem me shumë sfida, por për shkak se ne punojmë në sektorin e shërbimeve, sfida më e madhe janë gjithmonë klientët, pra sipas mundësive dhe nevojave të tyre të marrin produktin e duhur nga banka dhe në fund të bashkëpunimit kënaqësia është e ndërsjellë. Është gjithmonë bukur kur ka një atmosferë pozitive pune, dhe kur të gjithë përpiqen të japin maksimumin për realizimin e aktiviteteve të planifikuara.
Kënaqësia është më e madhe kur me një përpjekje të përbashkët të ekipit do të arrihet qëllimi të planifikuar. Prandaj, unë jam shumë krenar dhe besoj të gjithë në bankë, veçanërisht që edhe gjatë pandemisë së shkaktuar nga virusi Kovid-19 dhe funksionimit të vështirë të ekonomisë, BZHMV realizoi me sukses disa linja krediti Kovid në mbështetje të bizneseve. Për realizimin e tyre ka pasur nevojë për shumë angazhim shtesë në punë dhe frymë ekipore në nivel të lartë, por pas punës së kryer me sukses, kënaqësia është e dyanshme dhe e madhe.
Sllave: Kam pesë vjet që punoj në bankë si zyrtar sigurimesh dhe faktoringu. Mendoj se sigurimet dhe faktoringu janë ende nën hijen e kreditimit dhe nuk janë të vendosura sa duhet në kompanitë vendase.Ne përpiqemi t'i kushtojmë vëmendje edukimit sa më të gjerë për produktet që ofrojmë. Përfitimet e shitjes së sigurimeve, për shembull, janë veçanërisht të dukshme në kohë krize, siç është pandemia aktuale Kovid 19.
Sfida më e madhe për mua është të tejkaloj profesionalisht dhe pozitivisht pritshmëritë e klientëve. Kënaqësia nga komunikimi proaktiv dhe shpejtësia e realizimit të detyrimeve, është ajo që i mban klientët me ne. Aktualisht, në nivel profesional, jam shumë krenar që këtë vit do të shohim volumin më të lartë historik të kërkesave të siguruara. Është rezultat i përpjekjeve ekipore, ruajtjes së reputacionit të klientëve, klientëve të rinj, orëve të gjata të balancimit, etj. (hahaha).
Fryma e ekipit dhe miqësia me kolegët më bëjnë të lumtur në punë, sa herë që e lejojnë përgjegjësitë e mia të punës.

Na tregoni për sektorin në të cilin punoni? Çfarë mbulon dhe çfarë shërbimesh dhe produktesh u ofron klientëve?

Viktori: Siç e thashë edhe më parë, për momentin jam i angazhuar në sektorin e kreditimit dhe garancive. Angazhimi im më i madh është rreth linjave kreditore të komisioneve që zbatohen në emër dhe në kurriz të shtetit. Brenda sektorit ka disa produkte për të cilat bizneset mikro, të vogla dhe të mesme, eksportuesit dhe komunat mund të aplikojnë për zbatimin e projekteve IPA për bashkëpunim ndërkufitar.
Për disa produkte, personat juridikë mund të aplikojnë drejtpërdrejt në RBSM (kredi për agroindustrinë, kredi për komunat dhe garanci individuale), ndërsa për produkte të tjera mund të aplikojnë përmes bankave komerciale me të cilat BZHMV ka lidhur marrëveshje për realizimin e tyre (linjat e kreditit BEI, OKF-ZKDF, linja mikrokredi, etj.)
Në periudhën e kaluar më të kërkuarat ishin linjat e kreditit, tre prej të cilave janë realizuar plotësisht dhe dy janë në fazën përfundimtare të realizimit. Për shkak të pasojave të pandemisë Kovid, kompanitë janë më të interesuara për kredi për të ruajtur likuiditetin. Nga linjat kreditore për qëllime të veçanta , si dhe nga linja kreditore e BEI-së me kamatë të subvencionuar, deri më tani janë vendosur mbi 144 milionë euro, janë mbështetur 4,419 kompani, në të cilat janë të punësuar 38,018 punëtorë.
Sllave: Sektori i Sigurimit të Kredive nga viti 2021 punon me tre produkte: sigurimin e dëmeve, faktoringun dhe garancitë doganore. Ne kemi gjashtë punonjës në sektor dhe u shërbejmë mbi 100 personave të siguruar që kanë mbi 450 klientë aktivë.
Nga tre produktet që ne punojmë, sigurimi i dëmeve në tregun e huaj është më i përfaqësuari, sepse kompanitë vendase kanë vështirësi në marrjen e informacionit për veprimtarinë e kompanive të huaja. Kjo është arsyeja pse ne jemi këtu për të kapërcyer atë hendek dhe për të vlerësuar aftësinë kreditore të klientëve të tyre, gjë që do të reduktonte rrezikun e mbledhjes së borxhit.

Çfarë mesazhi do t'u dërgonit kolegëve dhe klientëve?

Viktori: Klientëve ekzistues dhe potencialë do t'u uroj shëndet, punë të suksesshme dhe hyrje sa më të shpejtë në rrjedhat normale ekonomike dhe kushte të parashikueshme makroekonomike pune. Dhe për punonjësit në BZHMV kam dëshira të ngjashme: shëndet, punë të suksesshme në ekip dhe atmosferë pozitive pune.
Sllave: Mesazh për klientët potencial - Sigurimi i dëmeve është një produkt që përfaqësohet gjerësisht në botë, duke lehtësuar dhe rritur tregtinë në mbarë botën. Të kombinuara me faktoringun, të dy produktet janë një mjet i suksesshëm për menaxhimin e rrezikut dhe ruajtjen e likuiditetit të kërkuar të kompanive. Dhe për punonjësit e bankës, dua t'i falënderoj edhe një herë për mirënjohjen dhe mbështetjen e tyre.

                               UDHËZIME PËR PAGESË TË DETYRIMEVE TË LINJËS KREDITORE: "KOVID-1", "KOVID-2", "KOVID-3".