Вести

Bankat e reja të përfshira në skemën e garancisë shtetërore nëpërmjet Bankës për zhvillim

Shkup, 05.11.2021

 

Gjithsej tetë banka i janë bashkuar deri tani skemës së garancisë shtetërore duke nënshkruar një marrëveshje për lëshimin e një garancie portofoli nga Fondi i Garancisë ndaj tyre.
Me një garanci portofoli, një bankë ose bankë kursimi mund të japë kredi të miratuara për kompanitë mikro, të vogla dhe të mesme në pronësi private dominuese. Kreditë mund të jenë për kapital fiks ose qarkullues, me afat për pagesë deri në tetë vjet për mjetet fikse dhe deri në tre vjet për kapital qarkullues.
--Garancia për kreditë për mjetet fikse mund të jetë deri në 50% të shumës së principalit të kredisë, ndërsa garancia e kredisë për kapital qarkullues mund të jetë deri në 80% të shumës së principalit të kredisë. Kreditë që mund të vendosen me garanci të portofolit duhet të jenë maksimalisht deri në 30.750.000 denarë.

Deri më sot, Banka për zhvillimin e Maqedonisë së Veriut ka lëshuar garanci të portofolit për Stopanska Banka SHA Manastir, UNI Bank SHA Shkup, Banka Qendrore Kooperative SHA Shkup, Kapital Bank SHA Shkup, Halkbank SHA Shkup, Stopanska Banka SHA Shkup, Komercijalna Banka SHA Shkup dhe ProCredit Banka SHA Shkup. Këto tetë banka mund t'u ofrojnë klientëve të tyre kolateral shtesë të siguruar nga garancia e Fondit të Garancisë.

Lista e bankave dhe kursimoreve që janë pjesë e skemës së garancisë pritet të zgjerohet më tej.

Skema e garancisë është pjesë e grupeve ekonomike të masave të miratuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me qëllim të përballimit të pasojave të pandemisë KOVID-19, dhe është pjesë e Planit të Qeverisë për rritje të përshpejtuar ekonomike. Me ndryshimin e Ligjit për Bankën për zhvillim të Maqedonisë së Veriut, u krijua Fondi Garantues si njësi e veçantë organizative.

Fondi i Garancisë ofron dy produkte: (1) garanci të portofolit për bankat dhe kursimoret, për të mbështetur kreditimin për tregtarët mikro, të vogël dhe të mesëm dhe (2) garanci individuale për tregtarët e mëdhenj që eksportojnë, të cilave kompanitë e mëdha mund t'i drejtohen drejtpërdrejt Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut.

Bankat që janë të përfshira në skemën e garancisë kreditore janë të publikuara në faqen e BZHMV, Produktet - Garancitë - Garancitë e portofolit.

                               UDHËZIME PËR PAGESË TË DETYRIMEVE TË LINJËS KREDITORE: "KOVID-1", "KOVID-2", "KOVID-3".