Вести

31 milion euro do të vihen në dispozicion të ndërmarrjeve tregtare mikro dhe kompanive të vogla dhe zejtar

 

                                                                                                                               
Thirrja financohet nga                                                                                                                                                                             Banka për zhvillim e
   Bashkimi Evropian                                                                                                                                                                               Maqedonisë së Veriut


Shkup, 07.12.2020 - Zëvendëskryetar i Qeverisë për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investime, Fatmir Bytyqi, sot në pres-konferencen e përbashkët me ambasadorin e BE-së Dejvid Gir  dhe drejtorin e Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut  Kire Naumov, promovuan linjën e re të kredisë pa interes Kovid 3, e cila nga sot është e disponueshme për kompani të vogla dhe  mikro, tregëtar individual dhe zejtarë, ku në dispozicion vihen 31 milion euro.

„Do të kisha dashur ta faleminderoj Bashkimin Evropian, e cila nëpërmjet mehanizmit BEpërRezistencë nga programa IPA siguroi 30milion euro për realizimin e kësaj mase,  ndërsa 1 milion euro janë mbështetje nga shteti prej programit të përcaktuar në Buxhet, për ballafaqimin me korona virusin nga ana e Qeverisë“  tha zëvendëskryeministri Bytyqi.


Bytyqi potencoi se thirrja publike, e publikuar nga Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut, mund të aplikojnë të gjitha shoqërit tregëtare mikro dhe të vogla, tregëtar individual dhe zejtarë të cilët janë të prekur nga korona virusi,ndërsa mund të matet sipas rënies së të ardhurave.
,,Në këtë linjë të tretë kreditore, në kërkesë të Odës së zejtarëve, për herë të parë objektivi i linjës së kredisë  është përhapur dhe i` u është dhënë  mundësia  dhe zejtarëve të cilët kanë rënie  të të ardhurave më së paku prej 20%, të mund të bëjn kërkesë për kredi me 0% interes. Me këtë hap brenda mundësive vetëm konfirmon angazhimin e sinqertë të  qeverisë dhe të gjithë faktorëve në departamentet ekonomike për të ofruar mbështetje reale për ata që kanë më së shumti nevojë- për të vegjlit.
Kjo masë është vazhdimësi e dy linjave kreditore të mëparshme Kovid 1 dhe Kovid 2, e cila siguroi kredi pa interes në vlerë prej 13,5 milion euro, për 1.376 kompani, për të ruajtur përafërsisht 18.000 vende pune në këto kompani.
Ne forcojmë më tej mbështetjen dhe sigurojmë dy herë e gjysmë më shumë fonde për kompanitë, fondet qarkulluese , financimin e nevojave  aktuale, për realizimin e projekteve në lidhje me ekonominë e gjelbër, prezantimin e mënyrave të reja të shitjes, dixhitalizimin,shërbimet e reja, likuiditetin më të madh dhe menaxhimin më të lehtë me kushtet ekonomike.

Presim që linja e tretë të përkrah 2.000 subjekte mikro dhe të vogla,“ theksoi zëvendëskryeministri Bytyqi në fjalën e tij hyrëse në promovimin e linjës së re të kredisë pa interes të Bankës për zhvillim .

Shefi i delegacionit të BE-së në Shkup, Ambasadori Dejvid Gir potencoi se linja kreditore pa interes është pjesë e madhe e paketit e finansiar dhe e siguruar nga ana e Bashkimit Evropian në vlerë prej 40milion euro.


„Qëllimi i kësaj pakoje është për të mbështetur bizneset e vogla si dhe të promovon punsime dhe të stimulon inovacione. Prej këtyre 40 milion euro, 30 milion euro së bashku me 1 milion euro prej fondeve nacionale do të marin formën e linjës kreditore pa interes e cila do të udhëheqet nga ana e Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut,  të destinuara për ndërmarrjet mikro dhe të vogla maqedonase , të cilat do t`ju ndihmojnë me ballafaqimin e pasojave të pandemisë. 10 milion eurot e mbetura do të menaxhohen nga  Agjencia e Punësimit, në mënyrë që të ndihmojë njerëzit që janë të papunë dhe duan të fillojnë një biznes, që t`ju mundësoj ndërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme, të krijojnë mundësi të reja për punë. Në të njejtën kohë ky paket  „EU4resilience“-„ BE për rezistenc” do ti inkurajoj investimet  tranzicion dixhital dhe në të gjelbërtën, pyetja që e marrin kulmin e agjendës në Bashkimin Evropian, në të njëjtën kohë duke promovuar mundësi për gratë si dhe për të rinjtë “ theksoi ambasadori i BE-së, Gir.

Drejtori i Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut, Kire Naumov i prezantoi të gjitha detajet  në thirrjen publike ku dhe potencoi se kredia do të jetë pa interes, me 3 vite afat për pagesë duke e kyqur dhe periudhën grejs prej 6 muajsh, ndërsa mund të shfrytëzohet dhe për furnizim të fondeve elementare dhe qarkulluese, për finansim të pandërprerë në aktivitetet aktuale dhe nevoja për kalital qarkullues të objekteve.


„Vlera minimale e kredisë për të cilën mund të dërgohet kërkesë është 3.000 euro, ndërsa vlera maksimale është 5.000euro për tregëtarët individual dhe zejtarët; dhe 15.000 euro për shoqatat e vogla dhe mikro. Njoftimin e Thirrjes publike do ta shpallim  sot, ndërsa fillimi për dorëzimin e kërkesës për kredi për Kovid 3 është më 16 dhjetor prej në ora 00 e 01 minuta në mesnatë. Kërkesat për kredi mund të paraqiten deri më 30 dhjetor deri ne orën 23 e 59 minuta, gjegjësisht thirrja zgjat gjithsej 15 ditë. Kërkesat për kredi të arritura do të përpunohen pas mbarimit të thirrjes publike, në mënyrë kronologjike, sipas parimit  ,,i pari i ardhur, i pari i shërbyer”  sqaroi drejtori Naumov.

Aplikimi do të bëhet vetëm nëpërmjet postës elektronike në adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Risi në këtë linjë kreditore është grand komponenta prej 30% ku shfrytëzuesit e kreditit Kovid 3 do të mund ta fitojnë. Grand komponenta i referohet katër kategorive të subjekteve përkatësisht:
- Kategorisë së parë të subjekteve u përkasin ato të cilat udhëheqen nga gratë, ose kanë stukturën udhëheqëse grua ose grua e cila merr pjesë me më së paku 50%;

- Kategorisë së dytë të subjekteve u përkasin atyre të cilat ushëhiqen nga persona të rinjë deri në moshën 29 vjeç në pajtueshmëri me definicionin evropian për të rinjtë, ose të cilët kanë të rinjë në stukturën udhëheqëse me më së paku 50%;
- Kategorisë së tretë të subjekteve u përkasin kompanive të eksportit, në të cilat pjesa e të ardhurave të huaja në të ardhurat totale është të paktën 50% ;
- Dhe kategorija e katërt është më e gjërë, ndërsa u përket subjekteve të cilët realizojnë aktivitete, gjegjësisht projekte në fushën e ekonomisë së gjelbër, dixhitalizimin dhe modernizimin e  proceseve të biznesit përmes furnizimit të pajisjeve ose prezantimit të një mënyre të re të shitjes, si dhe inovacionit në drejtim të prezantimit të produkteve të reja dhe shërbimeve të reja;    

Të drejtë e grandit do të mund ta realizojnë shfrytëzuesit e kredisë të Kovid 3  pas shlyerjes së 50% të pagesës të shumës së kredisë,  me paraqitjen e kërkesës për grand nga Banka për zhvillim.

                                   

 Video nga konferenca për shtyp në Qeverinë e RMV                                                          Prezantimi i Kovid3, pdf 

Burimi: Qeveria e RMV

                                                                                                                         

Thirrja financohet nga                                                                                                                    Banka për zhvillim e 
  Bashkimi Evropian                                                                                                                    Maqedonisë së Veriut


Në bazë të Ligjit për Bankën e Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.105/2009), Marrëveshjes për administrimin e Fondit për mikro ndërmarrjet dhe ndërmarrjet e vogla nr. 10-7500/2 të datës 12.11.2020 dhe nr. 15-8547/1 të datës 17.11.2020 Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, publikon:

 

THIRRJE PUBLIKE NR. 1
FONDI PËR MIKRO NDËRMARRJET DHE NDËRMARRJET E VOGLA
për parashtrimin e aplikacioneve për kreditim të drejtpërdrejtë të mikro ndërmarrjeve
dhe ndërmarrjeve të vogla të goditura nga Kovid-19
(Kovid-3)

  

I. LËNDA E THIRRJES PUBLIKE
Lëndë e kësaj thirrje publike është parashtrimi i kërkesës për kredi nga Fondi për mikro ndërmarrjet dhe ndërmarrjet e vogla për mbështetje të drejtpërdrejtë të shoqërive tregtare mikro dhe të vogla, tregtar individual dhe zejtar që paguajnë tatim të të ardhurave reale dhe janë të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Fondi për mikro ndërmarrje dhe ndërmarrje të vogla nga i cili do të realizohet kjo linjë kreditore është formuar me mjetet përmes EU4Reselience IPA programit të Bashkimit Evropian që janë në dispozicion të Fondit në shumë prej 30 milionë eurove në kundërvlerë të denarit dhe kontributeve buxhetore në shumë prej 60 milionë denarëve.


II. KUSHTET PËR MIRATIM TË MJETEVE
Mjetet nga Fondi për kreditim të drejtpërdrejtë të mikro ndërmarrjeve dhe ndërmarrjeve të vogla do të ndahen sipas kushteve në vijim:

Qëllimi i kredisë:  
Për asetet fikse dhe rrjedhëse për shkak të financimit të pandërprerë të aktiviteteve aktuale dhe nevojës për kapital qarkullues si dhe mbështetjes në zbatimin e projekteve për blerjen e aseteve fikse me qëllim të realizimit të biznesit.

Shuma e kredisë:
Shuma maksimale e kredisë që mund t'i aprovohet një ndërmarrje tregtare kredimarrëse nuk mund të kalojë shumën prej 922,500 denarë.
Shuma maksimale për një ndërmarrës të vetëm dhe zejtar nuk mund të tejkalojë shumën prej 307,500 denarë.
Shuma minimale e kredisë që mund t'i aprovohet një huamarrësi nga kjo linjë krediti nuk mund të jetë më e vogël se 184,500 denarë.

Mënyra e plasimit:
Kredia e miratuar i paguhet kredimarrësit direkt në përputhje me udhëzimet e paraqitura në Kërkesën për Kredi.

Afatet për pagesë:
deri 3 (tre) vjet me grejs periudhë të përfshirë deri 6 (gjashtë) muaj.

Kriteret për miratim:
Shfrytëzuesit e kredisë të kualifikuar janë:

 1. Shoqëri tregtare mikro dhe të vogla, ndërmarrës individual, zejtar (që paguajnë tatime mbi të ardhurat reale) të klasifikuar sipas Statusit aktual;
 2. Të cilët nuk kanë detyra dhe kontribute publike të papaguara, përveç nëse u është dhënë pagesa e shtyrë e taksave dhe kontributeve në përputhje me rregulloret e veçanta në fushën e taksave dhe i paguajnë ato rregullisht, të paktën deri më 31.01.2020 ose më vonë;
 3. Të cilat nuk janë në procedurë falimentimi ose likuidimi;
 4. Kanë parashtruar llogari vjetore në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 5. Në pajtim me raportet financiare për vitin e fundit fiskal ka shumë kryesore dhe rezerva (të theksuar në bilancin e gjendjes) jo më pak se 33% nga shuma e kredisë së kërkuar;
  Ky kriter nuk aplikohet për zejtarët dhe TI.
 6. Sipas të dhënave nga regjistri i kredive të BPRMV me gjendje të 31.01.2020 janë në kualifikim më të mirë ose të barabartë me B (bëhet përllogaritje e rrezikut mesatar) ose të cilët nuk kanë obligime ndaj bankave;
 7. Sipas të dhënave nga regjistri i kredive të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë Veriore janë në klasifikimin e rrezikut V-status i rregullt me ​​zhvlerësim të llogaritur / rezervë speciale në lidhje me ekspozimin e përgjithshëm të bankave ndaj një klienti të caktuar më pak ose të barabartë me 29.9% me 31.01 .2020, vetëm nëse treguesi për nivelin e borxhit financiar është më i vogël se 5.0 (raporti midis detyrimeve totale të huave dhe kredive / principalit dhe rezervave nga bilanci i gjendjes). Përjashtim është nëse ekspozimi i përgjithshëm i kredisë së bankave ndaj një klienti të caktuar është më i ulët nga 10,000 denarë;
  Ky kriter nuk aplikohet për zejtarët dhe TI.
 8. Shënojnë rënie të të ardhurave me të paktën 20% në cilindo muaj nga prilli deri në gusht (prill, maj, qershor, korrik ose gusht) nga viti 2020, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit paraprak - 2019; ose shënojnë një rënie të të ardhurave prej të paktën 20% në cilindo muaj nga prilli deri në gusht (prill, maj, qershor, korrik ose gusht) nga 2020, krahasuar me të ardhurat mesatare mujore të realizuara në 2019 (llogaritur si të ardhurat totale 2019/12 muaj). Për këtë kriter, kredimarrësi jep një Deklaratë nën përgjegjësinë morale dhe penale.

Shkalla e interesit për shfrytëzuesit e kredive
Shkalla e interesit për kredi shfrytëzuesit përcaktohet fiks në shumën prej 0% në nivel vjetor.
BZHMV nuk do të paguajë provizion nga shfrytëzuesi i kredisë për përpunimin e aplikacioneve për kredi.

Siguria
Fatura nga kredi shfrytëzuesi e avaluar nga një prej pronarëve të kredi shfrytëzuesit, me deklaratë fature për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve sipas faturës në formë akt noteri me klauzolë përfundimtare.
Shpenzimet për vendosjen e sigurisë janë në barrë të kredi shfrytëzuesit.

Të tjera
BZHMV në emër dhe për llogari të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut pas miratimit të mjeteve, do të lidh marrëveshje për kredi me shfrytëzuesin e kredisë.

 

III SUBJEKTET TË CILAT KANË TË DREJTË NË PARASHTRIM TË APLIKACIONIT PËR KREDI
Të drejtë për parashtrimin e aplikacioneve për kredi kanë shoqëritë tregtare mikro dhe të vogla, ndërmarrësit individual dhe zejtarët të cilët paguajnë taksa në të ardhurat reale, të cilat janë të regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut në pajtim me dispozitat pozitive dhe janë në kryesinë themelore në pronësi private të subjekteve juridike dhe fizike prej së paku 51%.
Kredimarrësi mund të kontrollojë klasifikimin e tij sipas madhësisë duke inspektuar statusin e tij  aktual.

 

IV. KOMPONENTI I GRANTIT
Nëse kredikëruesut i miratohet kredia, atëherë ai mund të kërkojë të përdorë një komponentë të grantit (lehtësim borxhi) prej 30% të shumës së kredisë. Në mënyrë që të jetë në gjendje të përdorë komponentën e grantit, kredimarrësi, pasi plotëson dy kushtet e mëposhtme, fiton të drejtën për të kërkuar lehtësimin e borxhit:

 1. Shlyer të paktën 50% të detyrimeve të kredisë;
 2. Nuk ka vonesa të regjistruara gjatë servisimit të obligimeve në bazë të kësaj kredie jo më gjatë se 30 ditë.

Komponenti i grantit mund të fitohet nga një prej katër kategorive në vijim:

Kategoria 1:

 • Ka grua/gra në strukturën pronësore së paku 50%; ose
 • udhëhiqet nga një grua (grua-drejtuese).

Kategoria 2:

 • Ka të rinj deri në moshën 29 vjet në strukturën pronësore së paku 50%; ose
 • udhëhiqet nga të rinjtë deri në moshën 29 vjet (drejtues i ri);

Kategoria 3:

 • Është shfrytëzues i kredisë - eksportues me pjesëmarrje të të hyrave nga jashtë me më shumë se 50% në raportet financiare për vitin e fundit fiskal.

Kategoria 4: Është shfrytëzues i kredisë për realizimin e projekteve:

 • për ekonomi të gjelbër;
 • për modernizim dhe digjitalizim të proceseve afariste përmes furnizimit të pajisjeve dhe/ose futjen e mënyrave të shitjes (e-shitje);
 • futjen e prodhimeve të reja dhe shërbimeve të reja.

 Për shfrytëzimin e grant-komponentit, kredishfrytëzuesi duhet të parashtrojë kërkesë për lehtësim të borxhit deri te BZHMV.

         

Përmbushja e kritereve për përdorimin e komponentit të grantit do të vlerësohet në kohën e dorëzimit të aplikimit për miratimin e grant komponentit (lehtësimi i borxhit) si më poshtë:

Kategoria 1:
gjatë parashtrimit të aplikacionit për kredi sipas Gjendjes aktuale të ndërmarrjes;
dhe
gjatë parashtrimit të kërkesës për miratim të grant komponentit, të parë nga Gjendja aktuale e subjektit.

Kategoria 2:
gjatë parashtrimit të aplikacionit për kredi sipas Gjendjes aktuale të ndërmarrjes;
dhe
gjatë parashtrimit të kërkesës për miratim të grant komponentit, nuk ka ndryshime në strukturën pronësore dhe/ose strukturën udhëheqëse,
të parë nga Gjendja aktuale e subjektit.

Kategoria 3:
gjatë parashtrimit të aplikacionit për kredi, të parë nga llogaria vjetore dhe kartela analitike e llogarisë 121 kërkesa nga blerësit jashtë vendit;
ose
gjatë parashtrimit të kërkesës për miratim të grant komponentit, të parë nga llogaria vjetore dhe kartela analitike e llogarisë 121 kërkesa nga blerësit jashtë vendit.

Kategoria 4:
gjatë parashtrimit të kërkesës për miratim të grant komponentit, parashtron dëshmi për realizim të projekteve/aktiviteteve në lidhje me:

 • ekonomi të gjelbër
 • modernizim dhe digjitalizim të proceseve afariste përmes furnizimit të pajisjeve dhe/ose futjen e mënyrave të shitjes (e-shitje);
 • futjen e prodhimeve të reja dhe shërbimeve të reja.

 

V. DOKUMENTACIONI I OBLIGUESHËM

Dokumenti pa të cilin nuk do të përpunohet kërkesa për kredi është Kërkesa për kredi  nga kredikërkuesi, që është formular i publikuar në ueb faqen e bankës dhe që përmban informacionet themelore të kredikërkuesit, shumën e kredisë që e kërkon, instruksionet e pagesës, dhe informacione të tjera.

Dokumentacioni i obligueshëm që kredikërkuesi obligohet që ta parashtrojë në thirrjen publike është si në vijim:

 1. Aplikim për kredi (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 2. Aplikim për regjistrim të klientit (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 3. Dëshmi se nuk ka tatime dhe kontribute të papaguara ndaj shtetit - Certifikatë nga DAP (së paku me datë të 31.01.2020 ose më vonë),
 4. ZP formular (formular për nënshkrim të vërtetuar),
 5. Deklaratë për lidhje me subjekt të tjera juridike/fizike (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 6. Deklaratë për pronësi ekzistuese të bartësit të funksionit publik (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 7. Deklaratë për kontroll të ekspozimit të kredisë (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 8. Kartela analitike e llogarisë 121 kërkesa për blerësit nga jashtë (vetëm për ata kredikërkues që theksojnë se do të parashtrojnë kërkesë për lehtësim të borxhit për kategorinë 3 - eksportues)

Dokumentacioni të cilin kredikërkuesi duhet ta parashtrojë ose nëse nuk parashtrohet nga kredikërkuesi banka do ta sigurojë përmes detyrës zyrtare.

 1. Gjendja aktuale jo më e vjetër se 6 muaj,
 2. Llogaria vjetore përfundimtare (me 31.12.2019),
 3. Dëshmi se nuk është hapur procedurë falimentimi, gjegjësisht likuidacioni - Vërtetim për falimentim dhe Vërtetim për likuidacion (nga Regjistri qendror i RMV).

 

VI. KRITERET PËR VENDOSJE PËR NDARJEN E MJETEVE
Kredishfrytëzues i kualifikuar i cili përmbushë kriteret për miratimin e kredisë sipas parimit "I PARI I ARDHUR, I PARI I SHËRBYER". 
Kërkesat e kredive përpunohen në mënyrë kronologjike siç vijnë në e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

 

VII. PËRPILIMI DHE PARASHTRIMI I APLIKIMIT PËR KREDI
Aplikimi për kredi me dokumentacionin e kompletuar parashtrohet vetëm nëpërmjet mënyrës elektronike, në e-mail adresën në vijim: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Kërkesat e parashtruara për kredi shpërndahen në mënyrë të automatizuar, pas çka është e domosdoshme të respektohen rregullat në vijim gjatë aplikimit:

 • Në titullin (Subject) të e-mailit me të cilin parashtrohet Aplikimi për kredi dhe dokumentacioni i obligueshëm, të ceket emri i kompanisë qyteti dhe forma juridike me shkronja latine , si për shembull: Vardar Berovo DOOEL
 • Nëse aplikimi parashtrohet në dy ose më shume porosi, titulli (Subject) i porosive duhet të jetë i njëjtë ashtu si në porosinë e parë, pa shtesa të tjera si për shembull: 1, 2, pjesa e dytë, covid3, kovid, etj.
 • Shtojcat nuk duhet ta kalojnë madhësinë prej 8MB dhe duhet të parashtrohen në formë si pdf, zip ose .rar format.

Aplikimi për kredi është dokument i obligueshëm dhe çdo dokumentacion tjetër i parashtruar nuk do të shqyrtohet deri sa të parashtrohet Aplikimi për kredi. Aplikimi për kredi duhet të plotësohet në tërësi.

Aplikacioni për kredi dhe dokumentet shoqëruese formularët e të cilëve janë caktuar nga banka, rekomandohen të plotësohen në mënyrë elektronike, në kompjuter, ose nëse ajo është e pamundur, atëherë të plotësohen me shkronja të shtypit të lexueshme.

Aplikacionet për kredi mund të nënshkruhen me dorë ose me certifikatë digjitale.

Kredikërkuesi mund të parashtrojë vetëm një aplikacion për kredi.

 

VIII. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Aplikacionet për kredi në lidhje me thirrjen publike parashtrohen në afat prej 15 ditëve llogaritur prej 16 dhjetor 2020  nga ora 00:01 dhe përfundon më 30 dhjetor 2020 në ora 23:59.

Përpunimi i aplikacioneve të arritura të kredive fillon me përfundimin e thirrjes publike.

Dokumentet të cilat parashtrohen në konkursin publik janë të pakthyeshme.

Aplikacionet joadekuate të kredive të kredishfrytëzuesve jo të kualifikuar nuk do të shqyrtohen.

Aplikacionet e pakompletuara të kredive nuk do të shqyrtohen deri sa të plotësohen.

Dokumentet e arritura pa Aplikacion për kredi (formular në ueb faqen e bankës) nuk do të përpunohen derisa nuk parashtrohet Aplikacion për kredi.

Banka nuk bart kurrfarë shpenzime që dalin me përgatitjen, përpilimin dhe parashtrimin e aplikacioneve për kredi, ashtu që pjesëmarrësi i thirrjes publike nuk ka të drejtë në kompensim të çfarëdo shpenzime në bazë të pjesëmarrjes në këtë thirrje publike.

Banka do t`i njoftojë aplikuesit e kredisë të cilëve iu është miratuar kredia në bazë të Aplikimit për kredi, në adresën elektronike të theksuar në Gjendjen aktuale të subjektit.

Banka do t'i njoftojë aplikuesit e kredisë të cilëve u janë refuzuar aplikimet, me shkakun e refuzimit, në adresën elektronike të theksuar në Gjendjen aktuale të subjektit.

Banka nuk do të njoftojë në mënyrë individuale aplikuesit e kredisë aplikacionet e të cilëve të kredive janë arritur pas harxhimit të mjeteve.

Për harxhimin e mjeteve në lidhje me Thirrjen publike të publikuar, Banka do të njoftojë përmes ueb faqes së saj.

Aplikacionet për kredi të parashtruara në Thirrjen publike Kovid 1 dhe Kovid 2 nuk janë lëndë shqyrtimi.

Të gjitha informacionet dhe formularët që kanë të bëjnë me thirrjen publike, mund të gjenden në ueb faqen e bankës www.mbdp.com.mk.

BZHMV, 02.12.2020 - Qeveria në seancene e djeshme të  25-të,  vendosi  ta propozoj në Parlament Propozim- ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për Bankën e Maqedonisë për mbështetje dhe zhvillim ku janë të vendosura konturat e skemës së garancisë shtetërore, pjesë e një sërë masash ekonomike për tu përballur  me efektet e pandemisë KOVID-19. 

Me vendimin  e ligjit propozohet plotësimi i aktiviteteve të Bankës për zhvillim të  Maqedonisë së Veriut për realizim të projekteve dhe/ose programe të Qeverisë me dhënjen e garacioneve prej Fondit të garancës. Për Fondin e garancës fillimisht janë parapa mjetet në vlerë prej 10 milijon euro nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Mjetet  e Fondit të garancës, në propozim-ligjin janë të parashikuara që të shfrytëzohen për sigurimin e pagesës në bazë të principalit të kredive të kapitalit qarkullues të sapo aprovuar deri në 80% të shumës së kredisë dhe kredive të shumës  elementare  deri në 50% të shumës së kredisë, në përputhje me praktikat e mira në vendet evropiane. Përdoruesit përfundimtarë të garancive mund të jenë tregëtar mikro të vegjël dhe të mesëm, si dhe kompanitë e mëdha tregëtare të orientuara nga eksporti , në të cilat fitimet e eksportit kanë një pjesë prej të paktën 30% në të ardhurat totale të realizuara në vitin e kaluar fiskal.

Për  funksionimin e Fondit të garancës, Banka për zhvillim do të publikojë të dhëna në faqen e saj të internetit në bazë të kuartalit , dhe Ministria e Financave do të publikojë raporte gjashtëmujore mbi rreziqet fiskale të Fondit të garancës në faqen e saj të internetit.

Vendimi për Propozim-ligjin, para se të hyntë në procedurat qeveritare u paraqit në ENER në diskutim publik.

Me pranimin e propozim-ligjin nga ana e Qeverisë, do të krijohet kuadri ligjor  për fillimin e skemës së garancisë shtetërore.

THIRRJA KA PËRFUNDUAR.LAJMËRIM

BZHMV, më datën 14.10.2020

Sot është dita e fundit për të dërguar kërkesë për vazhdimin e periudhës
grejs për tre muaj për kreditet e Kovid1 nga Banka për zhvillim

Thirrja për të dërguar kërkesë deri tek BZHMV për vazhdimin e periudhës-grejs dhe afatin e pagesës së kreditit të aprovuar nga fondet prej fondeve te veçanta „Kovid1“ zgjatë deri sot, 14.10.2020 deri në orën 23:59. Thirrja është e disponueshme në faqen e internetit të Bankës për zhvillim ku mund ta merrni kërkesën.

Mënyra më e shpejtë që mund ta dorëzoni kërkesën deri tek Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup është nëpërmjet postës elektronike  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Thirrja publike është pjesë e serisë së katërt të masave ekonomike të zbatuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe ofron mundësi për shfrytëzesit e kredisë të „Kovid1“  linja kreditore pa interes ta vazhdojnë grejs periudhën dhe periudhën e pagesës së kredisë për tre muaj shtesë.

Nëpërmjet kësaj linje kreditore kanë qenë të mbështetur 737 kompani vendose të cilët punësojnë gjithësej 6.509 persona. Prej tyre ,77% janë mikro kompani të cilët punësojnë deri me 10 persona, 21% janë kompanit e vogla të cilët punësojnë deri më 50 persona dhe 2% janë kompanitë me madhësi mesatare të cilët punësojnë deri më 250 persona.