Вести

Shkup, 07.07.2021 


Në bazë të Ligjit për Bankën për zhvillim të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.105/2009 dhe Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.77/21), Marrëveshjes për administrim të Fondit për mbështetje financiare dhe mbështetje të likuiditetit - Kovid 4 nr.03-6659/1 nga 17.06.2021 dhe nr.13-5760/1 nga 22.06.2021, Banka për zhvillim e Republikës së Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, publikon:


THIRRJE PUBLIKE Nr. 1
për parashtrimin e kërkesave për kredi për kreditim të drejtpërdrejtë
të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme të goditura nga Kovid-19 nga
FONDI PËR MBËSHTETJE FINANCIARE DHE MBËSHTETJE TË LIKUIDITETIT - "KOVID 4"


I. LËNDA E THIRRJES PUBLIKE
Lëndë e kësaj thirrje publike është parashtrimi i kërkesës për kredi për mbështetje të drejtpërdrejtë të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, tregtar individual, zejtar që paguajnë tatim të të ardhurave reale dhe IPSH që janë të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nga Fondi për mbështetje financiare dhe mbështetje të likuiditetit - "Kovid 4".
Fondi për mbështetje financiare dhe mbështetje të likuiditetit - "Kovid 4" prej të cilit do të realizohet kjo linjë kreditore është formuar nga mjetet e buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në shumën prej 615.000.000 denarë.


II. KUSHTET PËR MIRATIM TË MJETEVE
Mjetet nga Fondi për mbështetje financiare dhe mbështetje të likuiditetit - "Kovid 4" do të ndahen sipas kushteve në vijim:

Dedikimi i kredisë:
Për mjetet aktuale dhe likuiditet

Shuma e kredisë:
Shuma e kredisë varet nga numri i të punësuarve dhe rënien e të ardhurave.
Shuma maksimale e kredisë që do të miratohet nuk mund të jetë më e lartë se 1.845.000 denarë, ndërsa shuma minimale e kredisë nuk mund të jetë më e ultë se 184.500 denarë.

 • Për të gjitha subjektet me rënie të të ardhurave prej 30% deri 50% në vitin 2020, në raport të vitit 2019 (sipas paragrafit AOP 201 nga Bilanci i suksesit) shuma maksimale e kredisë që mund të miratohet llogaritet sipas formulës në vijim:

                     15.200 denarë x 3 muaj x numri i të punësuarve

 • Për të gjitha subjektet me rënie të të ardhurave më shumë se 50% në vitin 2020, në raport të vitit 2019 (sipas paragrafit AOP 201 nga Bilanci i suksesit) shuma maksimale e kredisë që mund të miratohet llogaritet sipas formulës në vijim:

                     22.000 denarë x 3 muaj x numri i të punësuarve

 • Për subjektet e themeluara gjatë vitit 2020 rënia e të ardhurave llogaritet në bazë të ardhurave në cilindo muaj të vitit 2021 (janar, shkurt, mars, prill, maj ose qershor 2021), në raport me të ardhurat mesatare në vitin 2020, për çka kredikërkuesi parashtron deklaratë.

Numri të punësuarve nga formula, përcaktohet nga kopja e MPIN formular për pagë, për cilido prej muajve janar 2021, shkurt 2021 ose mars 2021.
Me përjashtim, përdoruesit e kualifikuar me dhe deri 4 të punësuar, mund të aplikojnë për kredi prej 184.500 denarë.

Mënyra e plasimit:
Kredia e miratuar i paguhet kredimarrësit direkt në përputhje me udhëzimet e paraqitura në Kërkesën për Kredi të cilën e parashtron kërkuesi në pajtim me këtë Thirrje publike.

Afatet për pagesë:
Kreditë nga Linja kreditore "KOVID 4" do të miratohet me afat të pagesës prej 36 deri 42 muaj me grejs periudhë të përfshirë deri në 12 muaj. Pagesa e kredisë nga ana e kredishfrytëzuesit do të bëhet në periudha kuartale të pagesës.

Kriteret për miratim:
Shfrytëzuesit e kredisë të kualifikuar janë:

1. Shoqëri tregtare mikro, të vogla dhe të mesme (me veprimtari prioritare në pajtim me gjendjen aktuale) nga sektorët në vijim të goditur nga kriza COVID 19 edhe atë:

    49.10 - Transporti hekurudhor i udhëtarëve, ndërqytetor
    49.31 - Transporti tokësor i udhëtarëve, qytetor dhe jashtë qytetit
    49.39 - Transport tokësor i udhëtarëve tjetër, i pa përmendur në vend tjetër
    49.41 - Transport rrugor i ngarkimit,
    50.3 - Transport i brendshëm ujor i udhëtarëve
    52.21 - Veprimtari shërbimi në lidhje me transportin tokësor
    52.24 - Ngarkim të ngarkesave
    52.29 - Veprimtari tjera shoqëruese në transport
    55.1 - Hotele dhe objekte të ngjashme për akomodim
    55.10 - Hotele dhe objekte të ngjashme për akomodim,
    55.2 - Pushimore dhe objekte tjera për qëndrim të shkurtë
    56.1 - Restorante dhe objekte tjera për përgatitjen dhe shërbimin e ushqimit
    56.10 - Restorante dhe objekte tjera për përgatitjen dhe shërbimin e ushqimit,
    56.29 - Shërbime tjera për përgatitjen dhe shërbimin e ushqimit
    56.3 - Përgatitje dhe shërbim të pijeve
    59.11 – Veprimtari të prodhimit të filmave, video filmave
    77.39 – Huazim dhe dhënie me qira (lizing) të tjerëve
    79.1 - Veprimtari të agjencive turistike dhe organizatorëve të udhëtimeve (turoperatorë)
    79.11 - Veprimtari të agjencive turistike
    79.12 - Veprimtari të organizatorëve të udhëtimeve (turoperatorë)
    82.30 – Organizim të takimeve dhe panaireve afaristë
    90.01 – Arti skenik
    90.02 – Veprimtari ndihmëse në artin skenik
    90.04 – Veprimtari të objekteve për manifestime kulturore

2. Tregtarë-individual (TI) pavarësisht nga shifrat e veprimtarisë
3. Zejtarë (të cilët paguajnë taksa në të ardhurat reale) pavarësisht shifrave të veprimtarisë dhe
4. Institucione private shëndetësore (IPSH).

Kredikërkuesit duhet ti plotësojnë kriteret në vijim:

 • Janë të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut
 • Janë së paku 51% në pronësi private
 • Nuk janë në listën e fundit të borxhlinjve tatimor të publikuar nga DAP para shpalljes së Thirrje publike më 07.07.2021, e cila llogaritet për valide deri te realizimi i tërësishëm i linjës kreditore
 • Nuk janë në procedurë falimentimi ose likuidimi
 • Kanë parashtruar llogari vjetore në Regjistrin qendror për vitin 2019 dhe 2020, ndërsa nëse janë themeluar gjatë vitit 2020 kanë parashtruar llogari vjetore për vitin 2020
 • Kanë të regjistruar pronarë të vërtetë në Regjistrin për pronarë të vërtetë në kuadër të Regjistrit qendror të RMV nëse është tatimpagues
 • Në pajtim me raportet financiare për vitin e fundit fiskal kanë kryesi dhe rezerva (të cekur në bilancin e gjendjes në paragrafin AOP 65), jo më pak se 33% nga shuma e kredisë së kërkuar; ky kriter nuk zbatohet tek zejtarët dhe TI
 • Regjistrojnë rënie të ardhurave prej së paku 30% në vitin 2020 në raport me vitin 2019 (ka të bëjë për tërë vitin, të cekur në Bilancin e suksesit në paragrafin AOP 201). Për kompanitë e themeluara gjatë vitit 2020, regjistrojnë rënie prej së paku 30% matur përmes të ardhurave në cilindo muaj të vitit 2020 (janar, shkurt, mars, prill, maj ose qershor 2021) në raport me të ardhurat mesatare mujore në vitin 2020, me çka kredikërkuesi parashtron deklaratë
 • Sipas të dhënave nga regjistrit të kredisë të BPRMV me gjendjen prej 31.01.2020, atë janë në kualifikim më të mirë ose të barabartë me B (bëhet llogaritja e rrezikut mesatar) ose të cilat nuk kanë ekspozim kreditor. Përjashtim është nëse ekspozimi i përgjithshëm i kredisë së bankave ndaj klientit të caktuar është më e vogël se 5.000 denarë
 • Nuk janë shfrytëzues të kredisë nga "Kovid 3" linja kreditore, si shfrytëzues llogaritet secili ai i cili ka lidhur marrëveshje me BPRMV për këtë linjë kreditore
 • Në ditën e fillimit të aplikimit, nuk kanë obligime të papaguara, si shfrytëzues të "Kovid 1" dhe/ose "Kovid 2" linjës kreditore. Dita e fillimit të aplikimit për të gjithë aplikuesit është e njëjtë dhe llogaritet 15 korriku 2021, ndërsa pagesa e obligimeve të tjera duhet të jetë deri më 14 korrik 2021.
 • Nuk janë shfrytëzues të mjeteve nga Masa 1 - mbështetje financiare për pagat e të punësuarve për muajin shkurt dhe mars 2021 nga Drejtoria për të ardhura publike (DAL), nga pakoja e pestë ekonomike.

Shkalla e interesit për shfrytëzuesit e kredive
Shkalla e interesit për kredi shfrytëzuesit përcaktohet fiks në shumën prej 0% në nivel vjetor.
BZHMV nuk do të paguajë provizion nga shfrytëzuesi i kredisë për përpunimin e aplikacioneve për kredi.

Siguria
Fatura nga kredi shfrytëzuesi e avaluar nga një prej pronarëve të kredi shfrytëzuesit, me deklaratë fature për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve sipas faturës në formë akt noteri me klauzolë përfundimtare.
Shpenzimet për vendosjen e sigurisë janë në barrë të kredi shfrytëzuesit.

Të tjera
BZHMV në emër dhe për llogari të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut pas miratimit të mjeteve, do të lidh marrëveshje për kredi me shfrytëzuesin e kredisë.

 

III. SUBJEKTET TË CILAT KANË TË DREJTË NË PARASHTRIM TË APLIKACIONIT PËR KREDI
Të drejtë për parashtrimin e aplikacioneve për kredi kanë shoqëritë tregtare mikro, të vogla dhe të mesme (në pajtim me listën e shifrave të veprimtarive me përparësi në pikën II të kësaj Thirrje publike), ndërmarrësit individual, zejtarët të cilët paguajnë taksa në të ardhurat reale dhe IPSH të cilat janë të regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut në pajtim me dispozitat pozitive dhe janë në kryesinë themelore në pronësi private të subjekteve juridike dhe fizike prej së paku 51%.
Kredimarrësi mund të kontrollojë klasifikimin e tij sipas madhësisë duke inspektuar statusin e tij aktual.

 

IV. KOMPONENTI I GRANTIT
Subjektet që do të jenë shfrytëzues të kredisë nga linja kreditore "Kovid 4" do të kenë mundësi të shfrytëzojnë grant, gjegjësisht të marrin lëshim të një pjese të borxhit. Që të mund të përdorin grant, kredi shfrytëzuesit do të duhet të parashtrojnë Kërkesë për grant deri te Banka për zhvillim e Republikës së Maqedonisë së Veriut, pasi ti plotësojnë kushtet:
- të paguara së paku 40% të obligimeve në bazë të kredisë të miratuar
- të mos ketë të regjistruar vonesë gjatë servisimit të obligimeve në bazë të kredisë më gjatë se 30 ditë dhe
- të mos ketë të realizuar pagesë të parakohshme të kredisë.

Plotësimi i kritereve për shfrytëzimin e grantit do të vlerësohet në momentin e parashtrimit të Kërkesës për grant (kërkesë prë lëshim të borxhit).

Shuma e grant komponentës, përcaktohet nga kriteret në vijim dhe mënyrën në vijim:

 1. Numri i të punësuarve në vitin 2021 në raport të vitit 2020 të jetë rritur për së paku 5% (përdoren të dhënat nga MPIN formulari për dhjetor 2021 dhe dhjetor 2020)
 2. Të ardhurat totale për vitin 2021 të jenë të rritura për së paku 10,0% krahasuar me të ardhurat totale në vitin 2020 (përdoren të dhënat nga Bilanci i suksesit për vitin 2021 dhe 2020 paragrafi AOP 201).

Kredikërkuesi i cili e plotëson kushtin nën numër 1 ka të drejtë në grant në shumën prej 20% nga shuma e kredisë.
Kredikërkuesi i cili e plotëson kushtin nën numër 2 ka të drejtë në grant në shumën prej 30% nga shuma e kredisë.
Nëse kredikërkuesi i plotëson dy kushtet ka të drejtë në grant në shumën prej 50% nga shuma e kredisë.
BZHRMV e miraton kërkesën për grant komponentë dhe bën lëshimin e borxhit në përqindjen e grant komponentës të miratuar, të llogaritur në këstet e fundit të pagesës së kredisë.

 

V. DOKUMENTACIONI I OBLIGUESHËM
Dokumenti pa të cilin nuk do të përpunohet kërkesa për kredi është Kërkesa për kredi nga kredikërkuesi, që është formular i publikuar në ueb faqen e bankës dhe që përmban informacionet themelore të kredikërkuesit, shumën e kredisë që e kërkon, instruksionet e pagesës, dhe informacione të tjera.
Aplikimi për kredi llogaritet e parashtruar deri te Banka për zhvillim e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në datën, orën dhe minutat në të cilat formulari Aplikimi për kredi ka arritur në e-mail adresën e Thirrjes publike.

Dokumentacioni i obligueshëm që kredikërkuesi obligohet që ta parashtrojë në thirrjen publike është si në vijim:

 1. Kërkesa për kredi (formular i publikuar në ueb faqen e bankës pa të cilin dokumentet tjera të parashtruara nuk do të procedohen)
 2. Aplikim për regjistrim të klientit - subjektit juridik (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 3. Deklaratë për lidhje me subjekt të tjera juridike/fizike (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 4. Deklaratë për pronësi ekzistuese të bartësit të funksionit publik (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 5. Deklaratë për kontroll të ekspozimit të kredisë (formular i publikuar në ueb faqen e bankës)
 6. ZP formular (formular për nënshkrim të vërtetuar i cili është në dispozicion në faqen e CRM),
 7. MPIN të muajve janar, shkurt ose mart 2021 (për përcaktimin e numrit të punësuarve).

Dokumentacioni të cilin kredikërkuesi duhet ta parashtrojë ndërsa nuk parashtrohet nga kredikërkuesi banka do ta sigurojë përmes detyrës zyrtare.

 1. Gjendja aktuale jo më e vjetër se 6 muaj (nga Regjistri qendror i RMV)
 2. Gjendja aktuale për pronarin e vërtetë (nga Regjistri qendror i RMV)
 3. Llogaria vjetore përfundimtare për vitin 2019 dhe 2020 (nga Regjistri qendror i RMV)
 4. Dëshmi se nuk është hapur procedurë falimentimi, gjegjësisht likuidimi, përkatësisht dokumente (1) Vërtetim për falimentim dhe (2) Vërtetim për likuidim (nga Regjistri qendror i RMV).

 

VI. KRITERET PËR VENDOSJE PËR NDARJEN E MJETEVE
Kredishfrytëzues i kualifikuar i cili përmbushë kriteret për miratimin e kredisë sipas parimit "I PARI I ARDHUR, I PARI I SHËRBYER".
Kërkesat e kredive përpunohen në mënyrë kronologjike siç vijnë në e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 

VII. PËRPILIMI DHE PARASHTRIMI I APLIKIMIT PËR KREDI
Aplikimi për kredi me dokumentacionin e kompletuar parashtrohet vetëm nëpërmjet mënyrës elektronike, në e-mail adresën në vijim: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Kërkesat e parashtruara për kredi shpërndahen në mënyrë të automatizuar, pas çka është e domosdoshme të respektohen rregullat në vijim gjatë aplikimit:

 • Në titullin (Subject) të e-mailit me të cilin parashtrohet Aplikimi për kredi dhe dokumentacioni i obligueshëm, të ceket emri i kompanisë qyteti dhe forma juridike me shkronja latine, si për shembull: Vardar Berovo DOOEL
 • Nëse aplikimi parashtrohet në dy ose më shume porosi, titulli (Subject) i porosive duhet të jetë i njëjtë ashtu si në porosinë e parë, pa shtesa të tjera si për shembull: 1, 2, pjesa e dytë, covid4, kovid, etj.
 • Shtojcat nuk duhet ta kalojnë madhësinë prej 6MB dhe duhet të parashtrohen në formë si pdf, zip ose .rar format.

Aplikimi për kredi është dokument i obligueshëm dhe çdo dokumentacion tjetër i parashtruar nuk do të shqyrtohet deri sa të parashtrohet Aplikimi për kredi.

Aplikimi për kredi duhet të plotësohet në tërësi.
Aplikacioni për kredi dhe dokumentet shoqëruese formularët e të cilëve janë caktuar nga banka, rekomandohen të plotësohen në mënyrë elektronike, në kompjuter, ose nëse ajo është e pamundur, atëherë të plotësohen me shkronja të shtypit të lexueshme.
Aplikacionet për kredi mund të nënshkruhen me dorë ose me certifikatë digjitale.
Kredikërkuesi mund të parashtrojë vetëm një aplikacion për kredi.

 

VIII. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Aplikacionet për kredi në lidhje me thirrjen publike parashtrohen në afat prej 20 ditëve, me fillim prej 15 korrik 2021 nga ora 09:00 të mëngjesit dhe përfundon më 03 gusht 2021 në ora 23:59.
Adresa elektronike në të cilën duhet të arrijnë kërkesat për kredi do të jetë JOAKTIVE para orës 09:00.

Përpunimi i aplikacioneve të arritura të kredive fillon me përfundimin e thirrjes publike.
Dokumentet të cilat parashtrohen në konkursin publik janë të pakthyeshme.
Aplikacionet joadekuate të kredive të kredishfrytëzuesve jo të kualifikuar nuk do të shqyrtohen.
Aplikacionet e pakompletuara të kredive nuk do të shqyrtohen deri sa të plotësohen.
Dokumentet e arritura pa Aplikacion për kredi (formular në ueb faqen e bankës) nuk do të përpunohen derisa nuk parashtrohet Aplikacion për kredi.
Banka nuk bart kurrfarë shpenzime që dalin me përgatitjen, përpilimin dhe parashtrimin e aplikacioneve për kredi, ashtu që pjesëmarrësi i thirrjes publike nuk ka të drejtë në kompensim të çfarëdo shpenzime në bazë të pjesëmarrjes në këtë thirrje publike.
Banka do t`i njoftojë aplikuesit e kredisë të cilëve iu është miratuar kredia në bazë të Aplikimit për kredi, në adresën elektronike të theksuar në Gjendjen aktuale të subjektit.
Banka do t'i njoftojë aplikuesit e kredisë të cilëve u janë refuzuar aplikimet, me shkakun e refuzimit, në adresën elektronike të theksuar në Gjendjen aktuale të subjektit.
Banka nuk do të njoftojë në mënyrë individuale aplikuesit e kredisë aplikacionet e të cilëve të kredive janë arritur pas harxhimit të mjeteve.
Për harxhimin e mjeteve në lidhje me Thirrjen publike të publikuar, Banka do të njoftojë përmes ueb faqes së saj.

Të gjitha informacionet dhe formularët që kanë të bëjnë me thirrjen publike, mund të gjenden në ueb faqen e bankës www.mbdp.com.mk.

Shkup, 01.07.2021


Në bazë të Ligjit për Bankën për zhvillim të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.105/2009 dhe Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.77/21), Aneksi ndaj Marrëveshjes për administrim të Fondit të veçantë të kredisë për kreditim të drejtpërdrejtë të shoqërive tregtare radiodifuzive nr.26-6660/1 nga 17.06.2021 dhe nr.13-5761/1 nga 22.06.2021, Banka për zhvillim e Republikës së Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, publikon:

 

THIRRJE PUBLIKE nr.1
LINJË KREDIE PËR MBËSHTETJE TË SHOQËRIVE TREGTARE RADIODIFUZE
për parashtrimin e kërkesave për kredi për kreditim të drejtpërdrejtë të subjekteve afariste
nga fusha e emetimit të radio dhe programeve televizive

 

I. LËNDË E THIRRJES
Lëndë e kësaj thirrje publike është parashtrimi i kërkesës për kredi nga Linja e kredisë për mbështetje të shoqërive tregtare radiodifuze për mbështetje të drejtpërdrejtë të subjekteve afariste nga fusha e emetimit të radio dhe programeve televizive.
Linja e kredisë për mbështetje të shoqërive tregtare radiodifuze do të realizohet me mjetet nga Fondi i veçantë i kredisë - PKF në shumën prej 61.000.000,00 denarë.


II. KUSHTET PËR MIRATIMIN E KËRKESËS
Mjetet nga Linja kreditore për mbështetje të shoqërive tregtare radiodifuze do të ndahen nën këto kushte:

Dedikimi i kredisë:
Për mjetet aktuale dhe likuiditet

Shumat maksimale të kredisë:
Subjekte me shifrën me prioritet të veprimtarisë 60.20:
- Media nacionale, deri 7.380.000 denarë
- Media rajonale, deri 1.230.000 denarë
- Media lokale, deri 615.000 denarë

Subjekte me shifrën me prioritet të veprimtarisë 60.10:
- Radio media nacionale, rajonale dhe lokale deri 615.000 denarë.

Për subjektet me shifrën e prioritetit të veprimtarisë 60.20, ndarja e mediave nacionale, rajonale dhe lokale është në pajtim me regjistrin e publikuar në TV nga Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele, në dispozicion publikisht para publikimit të Thirrjes publike për linjën e kredisë.

Mënyra e plasimit:
Kredia e miratuar i paguhet kredimarrësit direkt në përputhje me udhëzimet e paraqitura në Kërkesën për Kredi.

Afatet për pagesë:
Kreditë nga Linja e kredisë për mbështetje të shoqërive tregtare radiodifuze do të miratohet me afat të pagesës deri 48 muaj me grejs periudhë të përfshirë deri 12 muaj. Pagesa e kredisë nga ana e kredimarrësit do të bëhet në periudha kuartale të pagesës.

Kriteret për miratim:
Kredikërkuesit e kualifikuar janë:
Shoqëri tregtare radiodifuze (me veprimtari në prioritet në pajtim me gjendjen aktuale) edhe atë:
60.10 – emetim të radio programeve
60.20– veprimtari të programit televiziv dhe emetim

Kredikërkuesit duhet ti plotësojnë kriteret në vijim:

 • Janë të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut
 • Janë së paku 51% në pronësi private
 • Nuk kanë tatime dhe kontribute të papaguara me gjendjen 31.03.2021 ose më të re, përveç nëse të njëjtëve u është miratuar pagesë e vonuar të tatimeve dhe kontributeve në pajtim me dispozitat e veçanta dhe të njëjtat rregullisht i paguajnë
 • Nuk janë në procedurë falimentimi ose likuidimi
 • Punojnë më gjatë se 6 muaj dhe kanë parashtruar llogari vjetore në regjistrin qendror
 • Kanë të regjistruar pronarë të vërtetë në Regjistrin për pronarë të vërtetë në kuadër të Regjistrit qendror të RMV nëse është tatimpagues
 • Në pajtim me raportet financiare për vitin e fundit fiskal kanë kryesi dhe rezerva (të cekur në bilancin e gjendjes në paragrafin AOP 65), jo më pak se 50% nga shuma e kredisë së kërkuar
 • Regjistrojnë rënie të ardhurave prej së paku 10% në vitin 2020 në raport me vitin 2019 (të cekur në bilancin e suksesit në paragrafin AOP 201) ose kanë realizuar rezultat financiar negativ për vitin 2020
 • Sipas të dhënave nga regjistrit të kredisë të BPRMV me gjendjen prej 31.01.2020, atë janë në kualifikim më të mirë ose të barabartë me B (bëhet llogaritja e rrezikut mesatar) ose të cilat nuk kanë ekspozim kreditor. Përjashtim është nëse ekspozimi i përgjithshëm i kredisë së bankave ndaj klientit të caktuar është më e vogël se 10.000 denarë.
 • Treguesi për shkallën e obligimit financiar të kompanisë duhet të jetë më i vogël se 4, ndërsa llogaritet si raport mes obligimeve të përgjithshme për qira dhe kredi në raport me kapitalin dhe rezervat, gjegjësisht mes paragrafëve nga bilanci i gjendjes përcaktohet nga paragrafët në vijim: (AOP90 + AOP104) / AOP65. Treguesi llogaritet në bazë të bilancit të gjendjes nga viti i fundit fiskal.

Shkalla e interesit për shfrytëzuesit e kredive
Shkalla e interesit për kredi shfrytëzuesit përcaktohet fiks në shumën prej 0% në nivel vjetor.
BZHMV nuk do të paguajë provizion nga shfrytëzuesi i kredisë për përpunimin e aplikacioneve për kredi.

Siguria
Fatura nga kredi shfrytëzuesi e avaluar nga një prej pronarëve të kredi shfrytëzuesit, me deklaratë fature për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve sipas faturës në formë akt noteri me klauzolë përfundimtare.
Shpenzimet për vendosjen e sigurisë janë në barrë të kredi shfrytëzuesit.

Të tjera
BZHMV në emër dhe për llogari të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut pas miratimit të mjeteve, do të lidh marrëveshje për kredi me shfrytëzuesin e kredisë.


III. SUBJEKTET TË CILAT KANË TË DREJTË NË PARASHTRIMI E KËRKESËS PËR KREDI
Të drejtë në parashtrim të kërkesës për kredi kanë shoqëritë tregtare radiodifuze me veprimtarinë e prioritetit 60.10 dhe 60.20, të cilat janë të regjistruara në Republikën e Maqedonisë së Veriut në pajtim me dispozitat pozitive dhe janë me kapital themelor në pronësi private të subjekteve juridike dhe fizike prej së paku 51%.


IV. DOKUMENTACIONI I OBLIGUAR
Dokumenti pa të cilin nuk do të përpunohet kërkesa për kredi është Kërkesa për kredi nga kredikërkuesi, që është formular i publikuar në ueb faqen e bankës dhe që përmban informacionet themelore të kredikërkuesit, shumën e kredisë që e kërkon, instruksionet e pagesës, dhe informacione të tjera. Aplikimi për kredi llogaritet e parashtruar deri te Banka për zhvillim e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në datën, orën dhe minutat në të cilat formulari Aplikimi për kredi ka arritur në e-mail adresën e Thirrjes publike.

Dokumentacioni i obligueshëm që kredikërkuesi obligohet që ta parashtrojë në thirrjen publike është si në vijim:

 1. Kërkesa për kredi (formular i publikuar në ueb faqen e bankës pa të cilin dokumentet tjera të parashtruara nuk do të procedohen)
 2. Aplikim për regjistrim të klientit - subjektit juridik (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 3. Deklaratë për lidhje me subjekt të tjera juridike/fizike (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 4. Deklaratë për pronësi ekzistuese të bartësit të funksionit publik (formular i publikuar në ueb faqen e bankës),
 5. Deklaratë për kontroll të ekspozimit të kredisë (formular i publikuar në ueb faqen e bankës)
 6. ZP formular (formular për nënshkrim të vërtetuar),
 7. Certifikatë për tatime dhe kontribute të paguara nga DAP deri më 31.03.2021.

Dokumentacioni të cilin kredikërkuesi duhet ta parashtrojë ose nëse nuk parashtrohet nga kredikërkuesi banka do ta sigurojë përmes detyrës zyrtare.

 1. Gjendja aktuale jo më e vjetër se 6 muaj (nga Regjistri qendror i RMV)
 2. Gjendja aktuale për pronarin e vërtetë (nga Regjistri qendror i RMV)
 3. Llogaria vjetore përfundimtare (me 31.12.2020 dhe me 31.12.2019), (nga Regjistri qendror i RMV)
 4. Dëshmi se nuk është hapur procedurë falimentimi, gjegjësisht likuidimi - Vërtetim për falimentim dhe Vërtetim për likuidim (nga Regjistri qendror i RMV).

 

V. KRITERET PËR VENDOSJE TË NDARJES SË MJETEVE
Kredishfrytëzuesi i kualifikuar i cili përmbushë kriteret për miratimin e kredisë sipas parimit "I PARI I ARDHUR, I PARI I SHËRBYER".
Kërkesat e kredive përpunohen në mënyrë kronologjike siç vijnë në e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..


VI. PËRGATITJA DHE PARASHTRIMI I KËRKESËS PËR KREDI
Aplikimi për kredi me dokumentacionin e kompletuar parashtrohet vetëm nëpërmjet mënyrës elektronike, në e-mail adresën në vijim: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Kërkesat e parashtruara për kredi shpërndahen në mënyrë të automatizuar, pas çka është e domosdoshme të respektohen rregullat në vijim gjatë aplikimit:

 • Në titullin (Subject) të e-mailit me të cilin parashtrohet Aplikimi për kredi dhe dokumentacioni i obligueshëm, të ceket emri i kompanisë qyteti dhe forma juridike me shkronja latine , si për shembull: VardarBerovo DOOEL
 • Nëse aplikimi parashtrohet në dy ose më shume porosi, titulli (Subject) i porosive duhet të jetë i njëjtë ashtu si në porosinë e parë, pa shtesa të tjera si për shembull: 1, 2, pjesa e dytë, covid4, kovid, etj.
 • Shtojcat nuk duhet ta kalojnë madhësinë prej 8MB dhe duhet të parashtrohen në formë si pdf, zip ose .rar format.

Aplikimi për kredi është dokument i obligueshëm dhe çdo dokumentacion tjetër i parashtruar nuk do të shqyrtohet deri sa të parashtrohet Aplikimi për kredi. Aplikimi për kredi duhet të plotësohet në tërësi.
Aplikacioni për kredi dhe dokumentet shoqëruese formularët e të cilëve janë caktuar nga banka, rekomandohen të plotësohen në mënyrë elektronike, në kompjuter, ose nëse ajo është e pamundur, atëherë të plotësohen me shkronja të shtypit të lexueshme.
Aplikacionet për kredi mund të nënshkruhen me dorë ose me certifikatë digjitale.
Kredikërkuesi mund të parashtrojë vetëm një aplikacion për kredi.

 

VII. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Kërkesat për kredi në lidhje me thirrjen publike parashtrohen në afat prej 30 ditëve, me fillim prej 08 korrik 2021 nga ora 09:00 dhe përfundon më 06 gusht 2021 në ora 23:59.

Përpunimi i aplikacioneve të arritura të kredive fillon me përfundimin e thirrjes publike.
Dokumentet të cilat parashtrohen në thirrjen publike janë të pakthyeshme.
Kërkesat joadekuate të kredive të kredishfrytëzuesve jo të kualifikuar nuk do të shqyrtohen.
Kërkesat e pakompletuara të kredive nuk do të shqyrtohen deri sa të plotësohen.
Dokumentet e arritura pa Kërkesën për kredi (formular në ueb faqen e bankës) nuk do të përpunohen derisa nuk parashtrohet Kërkesa për kredi.
Banka nuk bart kurrfarë shpenzime që dalin me përgatitjen, përpilimin dhe parashtrimin e kërkesave për kredi, ashtu që pjesëmarrësi i thirrjes publike nuk ka të drejtë në kompensim të çfarëdo shpenzime në bazë të pjesëmarrjes në këtë thirrje publike.

Banka do t`i njoftojë aplikuesit e kredisë të cilëve iu është miratuar kredia në bazë të Kërkesës për kredi, në adresën elektronike të theksuar në Gjendjen aktuale të subjektit.
Banka do t'i njoftojë aplikuesit e kredisë të cilëve u janë refuzuar aplikimet, me shkakun e refuzimit, në adresën elektronike të theksuar në Gjendjen aktuale të subjektit.
Banka nuk do të njoftojë në mënyrë individuale aplikuesit e kredisë aplikacionet e të cilëve të kredive janë arritur pas harxhimit të mjeteve.
Për harxhimin e mjeteve në lidhje me Thirrjen publike të publikuar, Banka do të njoftojë përmes ueb faqes së saj.

Të gjitha informacionet dhe formularët që kanë të bëjnë me thirrjen publike, mund të gjenden në ueb faqen e bankës www.mbdp.com.mk.

- соопштението е преземено од Министерство за финансии - 

21 qershor 2021, Shkup – Sot, ministri i Financave Fatmir Besimi, nënkryetarja e BEI Liljana Pavllova dhe drejtori i Bankës Zhvillimore të Maqedonisë së Veriut Kire Naumov, në prani të euroambasadorit David Geer nënshkruan marrëveshje për kredi të reja të lira nga Banka Zhvillimore e Investimeve në vlerë prej 100 milionë euro me të cilat do të përkrahen të paktën 300 projekte të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme vendore. Banka zhvillimore do t’i plasojë mjetet për ndërmarrjet përmes bankave komerciale.

Kreditë do u akordohen ndërmarrjeve me kushte jashtëzakonisht të favorshme, përkatësisht me afat të pagesës deri në 12 vite, me grejs periudhë të përfshirë prej 2 viteve, varësisht nga fakti nëse kreditë do të jenë të dedikuara për investime apo për rritje të nevojave për mjete qarkulluese dhe me normë interesi preferenciale jashtëzakonisht të ulët, që për transhat e para do të jetë 1.6%.

– Angazhimi ynë si Qeveri është që të vazhdojmë me stimulin fiskal të ekonomisë derisa ajo të rimëkëmbet. Linjat kreditore paraprake nga Banka Evropiane e Investimeve, të plasuara përmes Bankës Zhvillimore, kanë treguar rezultate vërtet të mira. Sot nënshkruam marrëveshje jashtëzakonishtë të rëndësishme me Bankën Evropiane Investuese, me të cilat sigurohen 100 milionë euro mjete të favorshme financiare për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ose përkrahje të jashtëzakonshme të rëndësishme të likuiditetit për rimëkëmbje nga efetet e pandemisë COVID-19. Për ekonominë tone, këto mjete nënkuptojnë vende të reja të punës, investime të reja dhe kështu edhe lëvizje të aktivitetit ekonomik dhe përshpejtim të rritjes ekonomike – theksoi Besimi.

Kjo linjë kreditore është pjesë e përkrahjes së Bashkimit Evropian dhe Bankës Evropiane të Investimeve për adresimin e efekteve të pandemisë COVID-19 mbi ekonominë.

Këto mjete do të lehtësojnë nevojat e likuiditetit të firmave për mjete qarkulluese, por gjithashtu do të nxisin investime afatgjata në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në kontekst të rimëkëmbjes ekonomike dhe rritjes së ardhshme. Kjo linjë është pjesë e iniciativës Team Europe dhe pakos së përkrahjes financiare të BEI për vendet e Ballkanit Perëndimor nga COVID-19. E shfrytëzoj këtë rast që ta shpreh përkrahjen e plotë të BEI ndaj Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe rajonit në arritjen e objektivave dhe reformave të tyre sipas politikave të BE-së. Presim të kemi progres në rrugën e anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut, si dhe ta vazhdojmë bashkëpunimin tonë të ngushtë me Qeverinë, Bankën Zhvillimore, BE-në dhe financuesit e tjerë në vend, për projekte të suksesshme aktuale dhe të ardhshme që do të sjellin përfitime për qytetarët e Maqedonisë së Veriut – tha Pavllova.

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë thelbi i çdo ekonomie, ato sigurojnë vende të punës, krijojnë vlerë të shtuar dhe udhëheqin me zgjidhje inovative, veçanërisht kur bëhet fjalë për prioritetet e BE-së siç është axhenda e gjelbër dhe dixhitale. Prandaj Team Europe, përkatësisht Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare, si dhe institucionet financiare kompetente, ndërmarrin hapa për të përkrahur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut që nga fillimi i pandemisë. Ato mund të investojnë dhe krijojnë inovacione, kështu që me ndihmën e BE-së, mund ta luajnë rolin e tyre në rimëkëmbjen e ekonomisë nga kriza shëndetësore, tha David Geer, ambasadori i Bashkimit Evropian në vend.

Drejtori i Bankës Zhvillimore theksoi se bashkëpunimi me BEI është strategjik dhe i suksesshëm. Në 13-të vitet e fundit deri më sot janë nënshkruar gjashtë marrëveshje me të cilat 550 milionë euro janë në favor të zhvillimit ekonomik në vend, të cilat kanë përkrahur 2.090 projekte të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme vendore dhe kanë krijuar 8.029 vende të reja të punës.


– Sa i përket periudhës së ardhshme, e cila është përqendruar në rimëkëmbjen ekonomike dhe përshpejtimin e rritjes ekonomike, nevojitet të shfrytëzohet potenciali për rritje, zhvillim dhe adaptim të kompanive përmes partneritetit të fuqishëm midis tyre dhe institucioneve financiare. Ne, si Bankë Zhvillimore, do të vazhdojmë t’i ndjekim nga afër nevojat e sektorit real dhe do të përpiqemi të ofrojmë portofol të prodhimeve dhe shërbimeve që do të përforcojnë shfrytëzimin e potencialit të tyre. Në këtë drejtim, përmes këtyre 100 milionë eurove, presim të sigurojmë përkrahje financiare përmes bankave komerciale për të paktën 300 projekte të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme vendore – tha Naumov.

Me pesë huatë paraprake nga Banka Evropiane e Investimeve përmes Bankës Zhvillimore janë plasuar mjete në vlerë prej 450 milionë euro, prej të cilave 182 milionë euro janë dedikuar për veprimtarinë e prodhimit, 127 milionë euro për veprimtarinë e tregtisë, 40 milionë euro për kompanitë e veprimtarisë së transportit si dhe kompanitë e veprimtarive të tjera si shërbimet, hotelieria, shëndetësia.

Shkup, 11.06.2021

 

 Të nderuar,

Në përputhje me Vendimin për ndryshimin e Vendimit për kushtet dhe kriteret për rivendosjen e fondeve nga fondet e kompensimit të ndihmës së huaj të botuar në Gazetën Zyrtare të RMV nr. 121 të datës 03.06.2021, Banka për zhvillim e Maqedonisë së veriut SHA Shkup shpall këtë thirrje publike, e cila ofron mundësinë për kredikërkuesit e kredive nga linja e dytë e kreditit pa interes "Kovid 2" të paraqesin një kërkesë për zgjatjen e grejs-periudhës dhe periudhën e ripagimit të kredisë për 12 (dymbëdhjetë) muaj.

Duke pasur parasysh më sipër, Ju ftojmë që brenda 7 ditëve nga data e publikimit të kësaj thirrje publike, të paraqisni një kërkesë elektronike në Bankën për zhvillim të Maqedonisë së veriut SHA Shkup për të zgjatur grejs-periudhën dhe periudhën e ripagimit të huasë nga "Kovid 2 "Linja e kredisë.

Kërkesa në Shtesën e 1 duhet të përmbajë të dhënat themelore mbi subjektin e shfrytëzesit të kredisë: emrin e ndërmarrjes huamarrës, numrin amë të kompanisë, numrin dhe datën e lidhjes së marrëveshjes. Duhet të nënshkruhet nga një person i autorizuar me një vulë nga shfrytëzesi i kredisë dhe në formë të skanuar (pdf ose fotografi) duhet t'i bashkëngjitet formës elektronike për dorëzimin e aplikacionit në BZHMV.

Si kusht për paraqitjen e një kërkese për zgjatjen e periudhës së ripagimit është deri më datën 01.07.2021, kredishfrytëzesit të mos kanë asnjë detyrim të papaguar në bazë të shumës kryesore dhe të interesit.

Thirrja është e vlefshme deri më datën 18.06.2021, kur është dita e fundit për dorëzimin e kërkesave.

 

Linqet:

- Kërkesa për zgjatjen e grejs-periudhës  dhe periudhës së ripagimit të huasë të miratuar nga linja e kredisë "Kovid 2"
- Forma elektronike për dorëzimin e kërkesës në BZHMV

 

Прилог 1 - Барање за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредит одобрен од „Ковид 2“ кредитната линија

 

До
Развојна банка на Северна Македонија
Сектор за кредитирање и гаранции
Ул. Димитрие Чуповски бр. 26
1000, Скопје
 

БАРАЊЕ
за продолжување на грејс-периодот и
рокот на отплата на кредит одобрен од „Ковид 2“ кредитната линија

 

Од кредитокорисник _________________________________________________________ (име на компанијата во формат: ИМЕ НА ФИРМА ДОО/ДООЕЛ/ТП, град),
со ЕМБС ________________ (матичен број), корисник на бескаматен кредит од ,,Ковид 2” кредитната линија,
со број на договор за кредит _________________________________ (број на договор во формат КФ/Дир/0/ХХ) од датум _________________ година.

Согласно дадената можност во јавниот повик објавен на веб страницата на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, бараме да ни се одобрат дополнително 12 (дванаесет) месеци грејс-период на недоспеаната главница, и да се продолжи рокот на отплата на кредитот по основ на недоспеана главница за истиот период.

Изјавуваме дека немаме доспеана, а неплатена главница и камата по овој кредит.

 

Ви благодариме на соработката.


Со почит,

                                                                                                   (печат)                                       

                                                                                                                                                 Управител/Овластено лице
                                                   

                                                                                                                                                             с .р. потпис
                                                                                              

                                                                       
                                                                                                                  телефон за контакт: _______________
                                                                                                                  е-маил адреса:  ___________________

 

Барањето се пополнува, потпишува и печатира.

Барањето се доставува во скенирана форма на следниот линк .

За сите прашања обратете се на Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.