Производи

РБСМ формулари за бескаматниот кредит COVID-3

 >>Кредит КОВИД-3

Задолжителни документи:

 1. Кредитно барање (образец објавен на веб страницата на банката),
 2. Апликација за регистрација на клиент (образец објавен на веб страницата на банката),
 3. Уверение од УЈП - Доказ за немање на достасани неплатени даноци и придонеси кон државата, најмалку со датум 31.01.2020 година или подоцна.
  Барањето за издавање на Уверение за платени даноци и придонеси се поднесува електронски преку системот е-даноци: https://etax-fl.ujp.gov.mk/,
 4. ЗП образец (заверен потпис),
 5. Изјава за поврзаност со други правни/физички лица, (образец објавен на веб страницата на банката)
 6. Изјава за постоење својство на носител на јавна функција (образец објавен на веб страницата на банката),
 7. Изјава за проверка на кредитна изложеност (образец објавен на веб страницата на банката),
 8. Aналитичка картица на сметка 121 побарувања од купувачи во странство (само за оние кредитобаратели кои ќе означат дека ќе поднесат барање за отпуштање на долг за категорија, се набавува од сметководството на барателот).

Документација која кредитобарателот треба да ја достави или која доколку не биде доставена од кредитобарателот банката ќе ја обезбеди по службена должност:

 1. Тековна состојба не постара од 6 месеци,
 2. Годишна завршна сметка (со 31.12.2019),
 3. Потврда за стечај и Потврда за ликвидација - Доказ дека не е отворена стечајна, односно ликвидациона постапка (од Централен регистар на РСМ).

 

Формулари за грант

 1. Барање за грант за Ковид-3
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ГРЕЈС ПЕРИОД И РОК НА ОТПЛАТА ЗА „КОВИД 3"                                                               ПЛАСИРАЊЕ НА 16,9 МИЛИОНИ ЕВРА КОН ДОМАШНИТЕ КОМПАНИИ ПРЕКУ РБСМ                                                               ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                                               ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                                               ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.