Контакт со Секторот за правни и општи работи:

Тел. 02/3115-844, 02/3114-840 лок. 180, 181, 182, 183.