Контакт со Службата за правни и општи работи:

Тел. 02/3115-844, 02/3114-840 лок. 126, 112, 223.