Офицер за заштита на лични податоци

Весна Вељановска, Шеф на Кабинет
електронска пошта: dpo@mbdp.com.mk