Оваа Политика за приватност, дава општи информации за обработка на личните податоци кога ја посетувате веб - страницата на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје. 

Нашата веб-страница содржи линкови до веб - страници од други институции и, ако посетите некоја од другите веб - страници треба да ја прочитате нивната политика за приватност.

 

Контролор на збирки на лични податоци

Контролор на личните податоци е Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје. 
Банката ги обработува личните податоци во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

 

Чии податоци собира банката

РБСМ може да собира податоци поврзани со следните категории на лица:

 • Посетители на нашата интернет страница www.mbdp.com.mk. Вообичаено, РБСМ собира податоци за навигација (види подолу) кои се користат за анализирање на податоци од посетите на нашата веб-страница, како и за одржување на информациска сигурност на нашата веб - страница.

 

Информации кои ги собира банката при посета на веб - страницата

 1. Податоци за навигација

При посетата на нашата интернет страница, серверот, за секој посетител, креира логови со следниве податоци:

 • Вашата интернет протокол (IP) адреса
 • Страниците кои ги посетувате на нашата веб-страница и времето кое го минувате на секоја страница.

Серверските логови автоматски се бришат во рок од 15 дена, освен ако околностите наложуваат подолго задржување, на пример, за да се истражи вирус или злонамерен напад.
 

 1. Податоци кои корисниците доброволно ги доставуваат

Лични податоци кои ги прибира банката од вашата посета на веб-страницата се оние кои вие доброволно ги доставувате за конкретни цели, како што се поставување на прашања и/или мислења за различни прашања од областа на работењето на банката, поднесување на предлози, коментари, сугестии, жалби и сл. и обезбедување на повратни информации.

Банката може да собира некои од следниве категории на лични податоци: име и презиме, адреса, контакт телефон, факс, е-маил.

 

Споделување на информации

Банката не споделува податоци за вас и/или за вашата посета на веб - страницата на трети лица, освен во следните случаи:

 • во случај на ангажирање на даватели на услуги ако РБСМ ги ангажира како обработувачи, со што ќе бидат обврзани да постапуваат по упатствата на РБСМ и обезбедат заштита на личните податоци кои се обработуваат при обезбедувањето на тие услуги.
 • По барање на суд, полиција или други органи и тела за вршење на нивните надлежности и само ако постои законска основа за тоа.

 

Време на чување на собраните податоци

Податоците кои банката ги собира се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта на обработката.

 

Вашите права

Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

 • право да бидете информирани за обработката на личните податоци
 • право на пристап до личните податоци
 • право на исправка и бришење на личните податоци
 • право на ограничување на обработката на личните податоци
 • право на приговор

За дополнителни информации и/или остварување на вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате офицерот за заштита на лични податоци на банката.

 

Промена на политиката за приватност

Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и нашите активности.

 

Прифаќање на условите

Со користењето на веб-страницата се согласувате, односно ги прифаќате одредбите на оваа Политика за приватност.

 

Контакт

Доколку имате прашања во врска со Политиката за приватност на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје или вашите права, ве молиме контактирајте нè на:

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје
ул. Димитрие Чуповски бр.26
dpo@mbdp.com.mk