Пресметките на калкулаторот се од информативен карактер. За попрецизни информации обратете се во Секторот за кредитирање и комисиони работи.

Калкулатор
Износ на фактура ЕУР Провизија за факторинг % Провизија за факторинг ЕУР
0.20% 0
Исплатен износ по основ факторинг ЕУР Каматна стапка за факторинг Камата за факторинг ЕУР
0 (3,2% годишно) 0
Вкупно ЕУР 0

Контакт со Секторот за кредитно осигурување и факторинг:

Тел: 02/3115-844, 02/3114-840 лок. 141, 142, 143, 144, 145.