Производи

Царински гаранции

 

                                  Гаранции за царински долг при увоз за облагородување

 

    Вид на гаранции:

  Општи гаранции за царински долг при увоз за облагородување.

    Износи:

  Износот на гаранцијата зависи од кредитната способност на 
  компанијата.

  Максимален износ:
  - до 15.375.000 МКД за мали и средни компании и
  - до 24.000.000 МКД за компании кои според Националната
    класификација на дејности спаѓаат во шифрите на дејности - 
    Ц/Б Преработувачка индустрија.

    Рок на важност:

  До 12 месеци.

    Износ кој се гарантира:

  100% од износот на царинскиот долг по основа на увоз на
  материјали за облагородување.

    Гарантиран ризик:

  Ризик од неплаќање на обврските по основ на царински долг
  кон Царинска управа на РСМ при увоз на материјали за
  облагородување.

    Крајни корисници:

  Компании кои вршат увоз на материјали за облагородување и
  повторен извоз.

    Цена:

  Провизијата се наплаќа квартално.

    Обезбедување:

  Меница од компанијата со извршна клазула авалирана од
  сопствениците на компанијата.

  

Формулари за царинска гаранција

 

Повеќе информации за производот може да добиете на телефоните: 02/3115-844, 02/3114-840.