Производи

Портфолио гаранции

 

Корисници на
портфолио гаранции

   Банки и штедилници кои од гувернерот на НБРСМ добиле дозвола за основање
    и работење

Услови кои треба да ги исполни компанијата корисник на кредит
обезбеден со портфолио гаранција

   - да е микро, мал и среден трговец,
   - да е со седиште во Република Северна Македонија,
   - да е најмалку 51% во приватна сопственост,
   - да е класифициран во категорија А на ризичност или да немаат обврски кон
     банките согласно податоците од кредитниот регистар на Народната банка на
     Република Северна Македонија и
   - да не е со основна дејност во тековната состојба лизинг, финансиски услуги,
     игри на среќа и производство на тутун, дрога и други опојни средства, произ-
     водство и дистрибуција на оружје или воена опрема и трговија со недвиж-
     ности.

Услови кои треба да ги
исполни кредитот
обезбеден со
портфолио гаранција

   - минималниот износ на кредитот по кој се гарантира да е 300.000 денари,
     додека максималниот износ на кредитот по кој се гарантира не може да
     надмине износ од 30.750.000 денари,
   - минималниот рок на отплата на кредитот треба да е 1 година, максималниот
     рок на отплата треба да е 8 години за кредит за основни средства со можност
     за вклучен грејс период до 1 година и 3 години за кредит за обртни средства
     со можност за вклучен грејс период до 1 година,
   - кредитот не треба да е наменет за набавка на основни средства и обртен
     капитал за проекти кои: се наменети за производство и дистрибуција на
     оружје и воена опрема, се наменети за производство на тутун и тутунски
     производи, дрога и други опојни средства, вклучуваат експерименти врз живи
     животни, ја загадуваат животната средина и природа, се поврзани со трговија
     со недвижности, се поврзани со игрите на среќа и се поврзани со финансиски
     активности,
   - кредитот да не е финансиран со средства од РБСМ,
   - кредитот треба да има точно утврдена динамика на отплата согласно аморти-
     зационен план,
   - к
редитот да не биде наменет за отплата на побарувања кон банки и штедил-
     ници, финансиски друштва и даватели на финансиски лизинг,
   - 
кредитот мора да биде финансиран од капиталот на банката или штедилни-
     цата или со средства стекнати на пазарна основа,
   - 
кредитот не смее да биде финансиран од субвенционирани заеми добиени од
     државни извори, меѓународни агенции или непрофитни институции и
   - 
кредитот не смее да е одобрен за реструктуирање на постојни побарувања на
     банката, отплата нa постојни кредити и откуп на постоен кредит.

Останати услови

   - банката или штедилницата не може да одобри поголема изложеност од 25%
     од лимитот на изложеност одобрен на банката или штедилницата по основ на
     гаранција од Гарантниот фонд кон ист трговец и со него поврзани лица.

Максимален % на
гарантирање кај
портфолио гаранциите

   - до 80% од кредитите за обртни средства и
   - 
до 50% од кредитите за основни средства.

   Вкупниот апсолутен износ за исплата од гарантниот фонд не може да надмине
   30% од гарантираното портфолио по банка односно штедилница.

Кој го поднесува барањето
за гаранција до РБСМ

     Банки и штедилници

Што се гарантира со
гаранциите од
Гарантниот фонд

    Главен долг (главница)

 

 

 

Повеќе информации за производот може да добиете на телефоните: 02/3115-844, 02/3114-840.

 


Банки учеснички кај кои може да се поднесе барање:

СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА
кредитирање: 047/207-522
централа: 047/207-500
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3295-524
централа: 02/3295-295
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3286-025
централа: 02/3286-100
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
ЦЕНТРАЛНА кооперативна банка АД СКОПЈЕ ЦЕНТРАЛНА кооперативна банка АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3249-360
централа: 02/3249-302
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3240-844
централа: 02/3240-800
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3102-500 лок. 2
централа: 02/3102-500
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3168-504
централа: 02/3168-168
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3219-927
централа: 02/3219-900
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање на микро компании: 02/5100-949
кредитирање на МСП: 02/510-638
кредитирање на големи претпријатија: 02/510-836
контакт центар: 02/15-600
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ ШТЕДИЛНИЦА МОЖНОСТИ
кредитирање: 02/2401-050
централа: 02/2401-051
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ
Служба за корпоративно работење
централа: 02/3251-900
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија АД СКОПЈЕ ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија АД СКОПЈЕ
контакт центар: 02/3200-520
централа: 02/3200-576
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.