Производи

Кредити за производство, преработка и извоз на земјоделски производи

 

Цел на кредитната линија
Цел на кредитната линија е преку кредитирање на крајни корисници од страна на РБСМ, да се обезбеди подобрување и развој на производните способности кај микро, малите и средни претпријатија чија основна дејност е производство, преработка или извоз на земјоделски производи и нивни преработки. Со тоа би се подобрил нивниот капацитет за настап на домашниот и странските пазари и би се зголемиле инвестициите, вработеноста и конкурентноста во Република Северна Македонија.

 

Во прилог:

* Сите измени и дополнувања се вметнати во Работната пречистена верзија на Одлуката за условите и критериумите за репласирање на средствата од компензационите фондови од странска помош.


ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА