Производи

Кредити за производство, преработка и извоз на земјоделски производи

 

Цел на кредитната линија е подобрување и развој на производните способности кај микро, малите и средните претпријатија чија основна дејност е производство, преработка на земјоделски производи или извоз на земјоделски производи и нивни преработки. Со тоа би се подобрил капацитетот на микро, малите и средните претпријатија за настап на домашниот и странските пазари и би се зголемиле инвестициите, вработеноста и конкурентноста во Република Северна Македонија.  

Корисници
- микро, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со примарно земјоделско производство,
- микро, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со преработка на земјоделски производи и
- микро, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со откуп и извоз на примарни земјоделски производи и нивни
  преработки.

 

 

Формулари за аплицирање