Вести

Промена во управувачката структура на Банката

29.11.2017 - Со Решение на Централниот регистар на Република Македонија бр. 35020170027319 од 29.11.2017 год. направен е упис во регистарот на новите членови на Надзорниот одбор на МБПР: Софче Јовановска, Никола Поповски и Вељанд Рамадани.

01.02.2018 - Со Решение на Централниот регистар на Република Македонија бр. 3502018001949 од 01.02.2018 год. направен е упис во регистарот на уште еден член на Надзорниот одбор на МБПР: Кирил Колемишевски.

31.05.2018 - Со Решение на Централниот регистар на Република Македонија бр. 35020180013138 од 31.05.2018 год. направен е упис во регистарот на уште еден член на Надзорниот одбор на МБПР: Бурим Кадриу.