Вести

Промена во управувачката структура на РБСМ

25.11.2019 - На седницата на Надзорен одбор одржана на 16.09.2019 год. донесена е Одлука бр. 02-2254/1 за именување на Кире Наумов за член на Управен одбор - главен извршен директор на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје.
На 20.11.2019 год. од страна на Народна банка на Република Северна Македонија е донесено Решение бр. 15-30669/12 за издавање претходна согласност за именување на Кире Наумов за член на Управниот одбор на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје.
На 22.11.2019 год. со Решение бр. 35020190026639 од страна на Централниот регистар на Република Северна Македонија е извршен упис на Кире Наумов за главен извршен директор на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје.
Со уписот на Кире Наумов за главен извршен директор во трговскиот регистар се брише Никола Поповски за вршител на должност главен извршен директор.

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)                                                               ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)                                                               ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)                                                               ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)                               

 

 

 

  

 ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА 

 

  Развојна банка на Северна Македонија со поддршка на Владата на Република Северна Македонија
искреира нова кредитна линија за поддршка на претпријатијата погодени од состојбата со корона вирусот.

Кредитната линија е наменета за микро, мали и средни претпријатија од најпогодените сектори.

 Јавниот оглас е објавен на 25.03.2020 год. и ќе трае 30 дена сметано од 26.03.2020 год., односно во овој
период можат да се доставуваат апликациите/кредитните барања по принципот прв дојден прв услужен
.

  Од потребните документи, пет се обрасци на РБСМ, а останатите можат да се обезбедат
по електронски пат од надлежните институции
.

 Сите потребни информации се наоѓаат во Огласот со кликнување на било кој дел од овој текст.

 За понатамошните мерки што дополнително ќе бидат преземени од страна на РБСМ, навремено ќе бидете известени. 

 

 ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ Е ЗАЕДНИЧКА ОДГОВОРНОСТ. ОД НАС ЗАВИСИ!