Qëllimi i linjës së kredisë:

Është krijuar një linjë e posaçme, linja e kredisë për efikasitet energjetik (EE) dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE) nëpërmjet bankave pjesëmarrëse me qëllim zvogëlimin e pasojave nga kriza botërore energjetike dhe ekonomike.


Qëllimi i linjës së kredisë:

Kredi nga linja e kredisë për efikasitet energjetik (EE) dhe burimet e ripërtrishme të energjisë (BRE) nëpërmjet bankave pjesëmarrëse miratohen për të siguruar mjete për investime në efikasitetin energjetik (kursim të energjisë) dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë.


Burimet e fondeve:

Ministria e Financave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.


Shfrytëzuesit:

Shfrytëzuesit e kredisë nga linja e kredisë për efikasitet energjetik (EE) dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE) nëpërmjet bankave pjesëmarrëse mund të jenë ndërmarrjet tregtare mikro, të vogla dhe të mesme si dhe TI, zejtar (të cilët paguajnë tatim mbi të ardhurat reale).Kushtet e linjës së kredisë:


Shuma e projektit që do të mbështetet me kredi:

 • Efikasiteti energjetik (EE):
  Vlera maksimale e projektit është 30.750.000 denarë.

  BZHMV-ja do të kreditojë deri në 60% të shumës së projektit, gjegjësisht deri në 18.450.000 denarë.

  Minimumi i mbetur prej 40% do të kreditohet nga burime të tjera si kredi nga banka pjesëmarrëse ose mjetet e veta të investitorit (ndërtim, pajisje, mjete qarkulluese, para në dorë, etj.)
   
 • Burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE):
  Vlera maksimale e projektit është 49.200.000 denarë.

  BZHMV-ja do të kreditojë deri në 60% të shumës së projektit, gjegjësisht deri në 29.520.000 denarë.

  Minimumi i mbetur prej 40% do të kreditohet nga burime të tjera si kredi nga banka pjesëmarrëse ose mjetet e veta të investitorit (ndërtim, pajisje, mjete qarkulluese, para në dorë, etj.)
Afati i pagesës:

 • Efikasiteti energjetik (EE):
  deri në 8 vjet me grejs-periudhë deri në 12 muaj.
   
 • Burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE):
  deri në 12 vjet me grejs-periudhë deri në 24 muaj
Norma e interesit për përdoruesin përfundimtar:

Deri 1,6% në vit

Përdoruesi përfundimtar:

Shoqëritë tregtare mikro, të vogla dhe të mesme si dhe TI, zejtarë (të cilët paguajnë taksa mbi të ardhurat reale).

 

Kredikërkuesit duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • I regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut,
 • Të paktën 51% janë në pronësi private,
 • Nuk kanë detyrime të papaguara ndaj shtetit të vërtetuara me vërtetim nga DHP-ja jo më e vjetër se 6 muaj nga data e paraqitjes së kërkesës për kredi në bankën afariste,
 • Nuk janë në procedurë falimentimi ose likuidimi,
 • Kanë dorëzuar llogari vjetore në Regjistrin Qendror për vitin e fundit fiskal (aktualisht për vitin 2021), pavarësisht muajve të funksionimit,
 • Kanë regjistruar pronarin e vërtetë në Regjistrin për pronarë realë në Regjistrin Qendror të RMV nëse është tatimpagues (Statusi aktual për pronarin real, vërtetimi për pronarin e vërtetë),
 • Të ketë lejet e nevojshme për zbatimin e projektit për EE ose BRE,
 • Sipas të dhënave nga regjistri i kredive të BPRMV, jo më shumë se 3 muaj nga data e paraqitjes së kërkesës për kredi janë në një klasifikim më të mirë ose të barabartë me B ose që nuk kanë ekspozim kredie. Përjashtim bën nëse ekspozimi total kreditor i bankave ndaj klientit të caktuar është më i vogël se 10.000 denarë.
Qëllimi:

 • Financimi i projekteve të efikasitetit të energjisë EE (kursimi i energjisë)
 • Financimi i projekteve për burimet e ripërtëritshme të energjisë BRE (energjia hidrike, energjia gjeotermale, energjia nga biomasa, energjia e erës, energjia diellore, etj.)

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 121, 124, 127.


Bankat pjesëmarrëse ku mund të paraqitet një kërkesë

UNI BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3286-025
centrali: 02/3286-100
info@unibank.com.mk
https://www.unibank.mk

HALKBANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3240-844
centrali: 02/3240-800
info@halkbank.mk
https://www.halkbank.mk

TTK BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3236-456
centrali: 02/3236-400
ttk@ttk.com.mk
https://www.ttk.com.mk

PROKREDIT BANK SHA SHKUP

kreditim: 02/3219-927
centrali: 02/3219-900
info@procreditbank.com.mk
https://www.pcb.mk